Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarden en loonen van ove heidswege.

Aanleiding: tot voorgestelden maatregel.

aanleiding geeft om de vaststelling der dienstvoorwaar"waarden en loonen aan de Regeering op te dragen.

Er bestaat geen meerdere reden om zulk een maatregel op het spoorwegbedrijf toe te passen dan op elk ander bedrijf.

By raadpleging der wetgeving in verschillende staten blijkt deze stelling alom te zü'n aanvaard. In alle landen van beteekenis vindt men de dienst- en rusttü'den geregeld; nergens — buiten Nederland — de dienstvoorwaarden en loonen van het spoorwegpersoneel.

§ 2. Blijkbaar is het de uitzonderingsmaatregel van overeenkomstigen aard, welke is 1903 bü' de hoofdspoorwegen in Nederland werd ingevoerd, die den Directeur van Gouvernementsbedrü'ven op het denkbeeld heeft gebracht het invoeren van bedoelde bepaling aan de Regeering voor te stellen.

Het is noodig, dat men zich rekenschap geeft, welke de aanleiding is geweest tot de invoering in Nederland.

Deze geschiedde uitsluitend als noodmaatregel onder den druk der toen heerschende spoorwegstaking. Men achtte het noodig herhaling daarvan te beletten door het opnemen in het Wetboek van Strafrecht van strafbepalingen tegen werkstaking door ambtenaren, welke strafbepalingen als uitzonderingsmaatregel mede van toepassing werden verklaard op het personeel der hoofdspoorwegen. Tegenover dien maatregel meende men billijkheidshalve een anderen uitzonderingsmaatregel te moeten stellen, waardoor aan het spoorwegpersoneel loonen en arbeidsvoorwaarden zouden worden gewaarborgd, die naar het oordeel der Regeering billijk zyn te achten.

In Nederland achtte men in 1903 de genomen noodmaatregelen door de omstandigheden gerechtvaardigd. Eene navolging daarvan in Indië is slechts te billü'ken, indien wordt aangetoond dat ook daar een noodtoestand bestaat, hetgeen zooals de Directeur van Gouvernementsbedrüven gereedelyk erkent, niet het geval is.

Het personeel, in dienst der spoor- en tramwegmaatschappü'en, verkeert materieel in gunstige omstandigheden en dient onder bepalingen, die aan hooge eischen voldoen. Uit den aard der zaak geldt dit slechts in algemeenen zin. Er bestaan op dit gebied leemten, gelijk overal, doch de geringe beteekenis der openbaar gemaakte

Sluiten