Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

perk overzie, zoude ik deze practische conclusie willen trekken-

^ïrTÏt ^ JUridiSCh.G °pleiaing Van de «fficierenT men ver: Sdlt vïï CaTre U\ den ^raad; men benoeme als president van de krijgsraden en look als auditeur-militair, personen die

IZt n°0dfefridisclle k™ vooral paren een fikseheZïkct gezond verstand en menschenkennis. '

Ik houd er mij van overtuigd, dat het dan met de militaire rechtspraak ook in de toekomst best zal loopen. mii"aire reent

De heer J. H. Welsch:

Excellentie, Mej. Simons, Mijne Heeren'

Ti£drifT^l^^T1,tt?to. Van het Mi»tair-Rechtelijk lrjdschnfl. Deel XV, Afl. I, hebben ieder der Heeren Mr. G van Stoot**, President v/d Krijgsraad te 's-Gravenhage en Mr. M H

ari^* - *° —~ «fc •

i Jef ^oeds 1S' hflaas,! niet "aar voren kunnen gebracht worden, het slechte is vooral in het 2e stuk in den breede uitgemeten. Dat resultaat was m,. te voorzien. En de bedoeling, die laar ik hóóp daarbij voorzit, is met anders dan toe te juichen

Het „hoor en wederhoor" zal ook hierbij moeten worden toegepast Bij een volgende mobilisatie zou een herhaling van de fouten die ondervonden zijn, niet mogen voorkomen.

Doch bij mij is de vraag gerezen: „hebben beide Heeren de toestanden door een al te zwarten bril bekeken", en is wel met alle omstandigheden rekening gehouden?

Dat de Regeering geen krijgsraden te velde heeft doorgevoerd, daarvoor^zullen wel, met het oog op den politieken toestand en de eigenaardige omstandigheden, waarin wij tijdens den geheelen Europeeschen oorlog hebben verkeerd, degelijk redenen zijn geweest. 1 oen de toestand eenigszins was geconsolideerd, zijn ook allegarnizoentjes aan de grenzen als het ware vredesgarnizoenen geworden.

Met het oog daarop, - en m.i. terecht — heeft men de krijgsraden als gewoon laten doorwerken.

Wat had men echter gewild? Dat de krijgsraad v/d 3e Mil. Auditie naar de standplaats der 3e Divisie (Oudenbosch!) was gegaan en dat te Tilburg of Einhoven of hier een krijgsraad te velde was opgericht en die voortdurend met de Divisie van standplaats was veranderd? In den werkelijken oorlog zal zulks natuurlijk moeten geschieden. Ik kan me begrijpen, dat men in de gegeven omstandigheden zoolang mogelijk heeft gewacht om die wijziging tot stand te brengen. Trouwens men moet in het oog houden dat men steeds m. mobilisatie- met in oorlogstoestand was. Natuurlijk ben ik het eens, dat voor dien oorlogstoestand alles voorbereid moet zijn en de overgang daartoe zonder schokken, dus geleidelijk moet geschieden

Sluiten