Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkeerde. Wellicht zou ook deze zaak in het algemeene artikel omtrent rampen kunnen geregeld worden.

Verder verklaart Spreker zich niet beslist tegen een verlengen van den compensatie-termijn tot drie jaren.

De Heer Ckemek ondersteunt beide amendementen. Tegenover verliezen na het derde jaar zullen de meesten door de gedane afschrijvingen sterker staan. Ook Spreker is van oordeel, dat in tijd van oorlog de Regeering niet met compensatie moet lastig gevallen worden.

De Heer Nierstrasz handhaaft zijn oppositie tegenover de amendementen. Toen Spreker op het groote risico in de toekomst wees, beriep men zich op de compensatie. En nu gaat men haar beperken!

De Voorzitter acht de opmerking van den Heer Nierstrasz juist en bepleit nogmaals minstens met drie jaren te compenseeren. Dan is de wet èn billijk èn practisch.

Het amendement op artikel 91 wordt in stemming gebracht en aangenomen met 17 (zeventien) tegen 4 (vier) stemmen.

Voor het amendement stemmen de Heeren Cremee, de Geer, Gerzon, Hoetink, Kellermann Slotemaicer, Laman de Vries, van Loon, Mesdag, de Monté ver Loren, Nieboer, van Nierop, van Ommeren, Patijn, Schaper, Scheurleer, Schuuring en Teenstra.

Tegen het amendement stemmen de heeren Gerretson, van der Lande, Nierstrasz en de Voorzitter.

Vervolgens wordt het bij amendement voorgestelde artikel 91 a in stemming gebracht en verworpen met 16 (zestien) tegen 5 (vijf) stemmen.

Tegen het amendement stemmen de Heeren de Geer, Gerretson, Gerzon, Hoetink, Laman de Vries, van der Lande, van Loun, de Monté ver Loren, van Nierop, Nierstrasz, van Ommeren, Patijn, Scheurleer, Schuuring, Teenstra en de Voorzitter.

Voor het amendement stemmen de Heeren Cremer, Kellermann Slotemaker, Mesdag, Nieboer, en Schaper.

Het gewijzigde artikel 91 wordt aangenomen. Evenzoo artikel 92.

Bij artikel 93 merkt de heer van Nierop op, dat het artikel niet in deze wet, maar in de wet op de inkomstenbelasting hoort.

De Heer Laman de Vries bestrijdt die meening.

- Ook de Voorzitter acht het artikel hier terecht geplaatst.

De Heer Teenstra verklaart zich tegen het artikel. Er is toch bij de vaststelling van het tarief op de inkomstenbelasting gerekend.

De Heeren Gerretson en Nierstrasz wijzen er op, dat in 1914 de inkomstenbelasting er nog niet was. Voor dat jaar kan het artikel dus niet gelden.

De Heer Patijn vraagt, of met het oog daarop de redactie niet zal moeten gewijzigd worden.

De Voorzitter gelooft het ook; men zal de zaak nog eens nagaan.

Artikel 93 wordt in stemming gebracht -en aangenomen met 14 (veertien) tegen 7 (zeven) stemmen.

Voor het artikel stemmen de Heeren Cremer, de Geer, Gerretson, Gerzon, Hoetink, van der Lande, Mesdag, de Monté ver Loren, van Nierop, Nierstrasz, van Ommeren, Patijn, Scheurleer en de Voorzitter.

Tegen het artikel stemmen de Heeren Kellermann Slotemaker, Laman de Vries, van Loon, Nieboer, Schaper, Schuuring en Teenstra.

De artikelen 94 tot en met 98 worden goedgekeurd.

Sluiten