Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

et mum yetpam n'aopan u n y ak, o mijn Vader, mijn tijd is gekomen, Joh. 17, 2; ja et mun asuptegnaing ehelek a Atua, maar God heeft mij een teeken gegeven, Handel. 10,28; ek mun ege t ai ainy ak, ik heb het gevonden, Luk. 15, 9. Dewijl mun op zich zelve «reeds» beteekent, kan het bepaald met deze beteekenis ook bij 't Praeterium staan; bijv. erus mun efatimi arau, zij beiden waren reeds bejaard, Luk. 1,7. M u n is Sam., Mao. m u a, eerder, vroeger (uit m u n a); Duke of York m u g a, voor mun ga, en dit uit muna, Tag. muna; van denzelfden stam Bis. u n a , Iban. u n o n a , en van denzelfden wortel Oj. n g ü n i, voorheen ; uit den langen klinker hiervan, in verband metTomb. puuna, zou men geneigd zijn op te maken dat de wortel eigenlijk uunofuhun was, of althans dat un en uun varieteiten waren van één wortel; hoe het zij, Niasch oföna, eerst, wijst op een korten bijvorm. Een afleiding met aki is Sam. moai, eerste, Mota moai, schoon dit laatste evengoed voor m u a n i zou kunnen staan. Wat de wijze van vorming van 't Perf. in 't A. aangaat, is te vergelijken de toevoeging van wis, wus, sampun, aan 't Praesens in 'tjav., en van hu wus, sampun, tëlas of ënti in 't Oj., waardoor tevens het Plusq. Perf. wordt weergegeven.

Om 't gewone Futurum, hetwelk iets eenvoudig als toekomstig voorstelt, te vormen, bedient men zich eveneens van 't Praesens met toevoeging van 't woordje p u. De vormen zijn bij Inglis :

Enk. Meerv.

( intu pu asaing akaija

1. ek pu asaing ainyak J

^ & 3 I egru pu » aijama

2. na pu » aiek aku pu » aijaua

3. et pu » aien eru pu » ara

Tweev. Driev.

I / intau pu asaing akaijau i taij pu asaing akataij

' l egrau pu > aijumrau I » » » aijumtaij

2. akau pu » aijaurau » » » aijautaij

3. erau pu » arau » » » ahtaij

Deze vormen, overeenkomende met die welke men in de bijbelvertaling aantreft, vereischen geen toelichting, daar ze niet verschillen van de Praesensvormen, behoudens de toevoeging van p u, en dat de a-uitgangen, door pu gevolgd, u geworden zijn en de e vervangen door a in aku, enz. Ekpu apan ehelen ainyak is abrai nyak aien, ik zal gaan tot hem die mij zond, Joh. 7, 33; akupu ahilek nyak aijaua, jam eti eget nyak, gijlieden zult mij zoeken, maar mij niet vinden, 34; aien et ungni itai aien,

Sluiten