Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heen ga, uitstekend te pas zal komen. Nu het hun tegenloopt zou ik zoo graag mijn schulden met hen «aan vereffenen."

Langzamerhand hegon iedereen belang in het plan te stellen en Dansville haar aantrekkelijkheid te verliezen. Maar de voorzichtige mijnheer Bhaer zei, dat één agent, al was hij nog zoo ijverig en eerlijk, niet veel zou kunnen uitrichten, en dat, hoe edel het streven mocht zijn, het verstandiger was de zaak nog eens rijpelijk te overdenken, medewerking van hooger hand aan te vragen, geene overijlde stappen \e doen en intusschen naar land uit te kijken.

„Dat laatste kan ik gauw genoeg doen. Ik ben van plan, in Kansas het land eens op te nemen. In Francisco sprak ik iemand die er was geweest en er zich met lof over uitliet. Het eenigste is maar — er is overal zooveel werk te vinden, dat ik niet weet, waar te beginnen en bijna wenschen zou, dat ik geen geld bezat!" antwoordde Dan.

„Ik wil het wel voor je bewaren, tot je besloten bent; jij zelf zoudt in staat zijn het weg te geven aan den eersten den besten bedelaar, die je aanklampt. Zal ik het op rente zetten, terwijl jij op onderzoek uit bent, en het teruggeven, zoodra je er een goede plaatsing voor hebt gevonden V' vroeg mijnheer Laurie, die sedert de dagen van zijn eigen verkwistende jeugd, wijsheid had opgedaan.

„Graag, Mijnheer. Ik zal blij zijn van de zorg ervoor ontslagen te wezen. Houd het maar tot ik er u weer om vraag, wilt u, en mocht mij dezen keer iets overkomen, behoud het dan alstublieft om een anderen deugniet vooruit te helpen, zooals u mij geholpen hebt. Dit is mijn testament; ik neem u allen tot getuigen." En na den gordel, waarin hij zijn vermogen bewaarde, overhandigd te hebben, rekte Dan zich uit, alsof hij zich van een z waren last ontheven voelde.

Niemand droomde hoeveel er gebeuren zou, voordat Dan terugkwam om zijn geld op te vragen, en hoe weinig het had gescheeld, of dit was werkelijk zijn laatsten wil en testament geweest.

Sluiten