Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijn lichaam geblakerd en gebrand, doch mijn gewicht bracht mij spoedig naar den bodem, waar ik mij te midden van al het geraas en leven bevond. Toen ik tot mij zeiven kwam en de pijn dragelijker werd, begon ik eens in 't rond te zien. Verbeeld u mijne verbazing, toen ik mij in 't gezelschap van Vulkaan en zijne cyclopen bevond, die al dien tijd aan 't bakkeleien waren geweest over orde en tucht — hetgeen in de bovenwereld zulk een kabaal veroorzaakt had. Mijne komst herstelde er echter den vrede, en Vulkaan zelf deed mij de eer aan, pleisters op mijne wonden te leggen, waardoor zij onmiddellijk geheeld werden; ook bood hij mij ververschingen aan, vooral Nectar en andere heerlijke wijnen, zooals Goden en Godinnen alleen maar worden voorgezet. Het vertrek, waarin ik mij bevond en het bed, waarop ik rustte, te beschrijven, gaat mijne krachten te boven. Hierna beval Vulkaan Venus mij rond te leiden. Het zij voldoende te zeggen, dat er geene woorden zijn om die beminnelijke Godin naar verdienste te schilderen.

Vulkaan gaf mij een zeer nauwkeurige beschrijving van de Etna: 't was niets anders dan eene opeenhooping van asch uit zijne smidse; hij was nu en dan verplicht zijne werklieden te kastijden, en dan wierp hij hen met gloeiende kolen, die zij echter dikwerf met groote vaardigheid van zich afweerden, en ze eenvoudig naar boven de wereld in wierpen, daar zij het nimmer waagden hem terug te gooien.

„Onze twisten," voegde hij er bij, „duren soms drie of vier maanden, en die uitgeworpen kolen en steenen noemt gij stervelingen dan uitbarstingen van een vuurspuwenden berg."

De Vesuvius, verzekerde hij mij, was weder een andere winkel van hem, dien hij drie-honderd-vijftig voet onder het bed der zee bereikte, en waar soortgelijke twisten ook zulke uitbarstingen ten gevolge hadden. Ik zou hier nog lang gebleven zijn, indien niet

Sluiten