Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«IJ

P. 587.

en beslissend dat de beroepsrechter bet indeelingsbesluit, waarbij gebruik is gemaakt van de koninklijke machtiging, niet behoeft te eerbiedigen ten aanzien der aanwijzing van de geyarenklasse, dit in verband met de nu door den C. R. voorgestane meening dat de Rijksverzekeringsbank niet verplicht is van de machtiging gebruik te maken. Ygl. C. R. 19 Nov. 1923 M. U. C. R. 9 p. 57: als niet is voldaan aan de bij art. 35 Ongev.wet gestelde voorwaarde, vervalt de wettelijke grondslag voor de gegeven koninklijke machtiging.

P. 587 noot 2, reg. 1. — Na „bij" in te voegen: eventueele P. 587 noot 2, reg. 7. — Na „m. i." in te voegen: als degenoemde

ontwerpen nog mochten worden ingevoerd P. 587 noot 2, reg. 10. — De woorden „onlangs aangenomene"

zijn nu te vervangen door: tegenwoordige P. 587 noot 2, reg. 1 v. o. — Na „49" in te voegen: (alle in oude

nummering en redaktie).

P. 588. — Artt. 79 lid 2 en 77, nu 85 (2°) ep 83; art. 67 lid 1

nu gewijzigd in art. 72 (1°).

P. 588 noot, reg. 15 v. o. — Na „erkent" in te voegen: Ygl. Bijl" Hand" Tweede Kamer 1909—1910 no. 134, 2° en 3° j°4° p. 1—3. Tegen dat ontwerp H. J. T(asman) in Soc. Weekbl. 1909 p. 323—324.

P. 589. — Art. 67 lid 1 Ongev.wet 1901 is gewijzigd in het tegenwoordige art. 72 (1°). — Artt. 77, 38 lid 3, 79 lid 1, 29 lid 5, nu artt. 83, 36 (4°), 85 (1°), 27 (5°).

P. 589 noot 1, reg. 5 en i. f. — Na „79 lid 2", respektievelijk

„67 lid 1" in te voegen: oud P. 589 noot 2, reg. 4. — Na „77" in te voegen: oud P. 590. — Artt. 79 lid 1 en 29 lid 5 Ongev.wet 1901, nu artt.

85 (1°) en 27 (5°).

P. 591. — Artt. 79, 19, 29 lid 5 Ongev.wet 1901, nu artt. 85, 14, 27 (5°). — Art. 80 oud is nu vervallen, zoodat de laatste alinea van b, Inl. p. 591, ook vervalt. Het p. 591 reg. 6 v. b. genoemde Kon. Besluit van 30 Maart 1909 is ingetrokken bij

Sluiten