Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

king van 20 Januari werd geen beroep ingesteld. De Rechtbank, beschikkende op het beroep, stelde een naderen dag vast, niet alleen voor den verkoop van de goederen, bedoeld in de beschikking waarvan beroep, maar ook van die, waarop betrekking had de niet beroepen beschikking van 20 Januari. De Hooge Raad overwoog, dat de Rechtbank onbevoegdelijk wijziging had gebracht in de beschikking van 20 Januari, nu daarvan geen hooger beroep was ingesteld; derhalve vernietigde hij de beschikking van de Rechtbank, voorzoover daarbij een dag bepaald was voor den verkoop van andere goederen dan die, waarop betrekking had de beschikking van den Kantonrechter van 7 Januari 1919.

In dit verband dient nog te worden vermeld, dat de Hooge Raad onlangs heeft beslist, dat de appèlrechtei gebonden is aan de door den appellant aan het hooger beroep gestelde grenzen 30).

II. Dat ook de Hooge Raad aanneemt, dat de rechter zich bij zijn beslissing niet altijd strikt aan het petitum hoeft te houden, mits hij maar blijft binnen de door de wet voor de onderhavige procedure gestelde grenzen, blijkt uit zijn arrest van 17 Juni 1927 S1):

Aan den Kantonrechter was overeenkomstig art. 285c (oud) B.W. door den Voogdijraad verzocht, om door den vader van een minderjarig kind ten behoeve van dat kind een bedrag van ƒ 100.— per maand aan hem (Voogdijraad) te doen uitkeeren, onder voorwaarde, dat de moeder van dat kind voor haar eigen onderhoud dan genoegen zou nemen met eenuitkeeringvan /30.—per maand, inplaats van de haar bij het scheidingsvonnis toegekende / 220.— per maand. De Kantonrechter legde de uitkeering van / 100.— onvoorwaardelijk op, zulks in strijd met het verzoek, om een reden, die hier verder niet toe doet32). In cassatie overwoog de Hooge Raad:

„dat de aan den Voogdijraad toevertrouwde taak meebrengt, dat, „indien die Raad tot den Kantonrechter het verzoek heeft ge„richt een bevel te geven als bedoeld bij art. 285c B.W., de

»•) Arrest H.R. 25 April 1938 N.J. 1938 No. 995.

») N.J. 1927 bldz. 1105.

z') Beschikking Kantonrechter 's-Gravenhage van 15 December 1926 W. 11632.

Sluiten