Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schade in het individueele geval, waarin de schade voorviel, en „in die onzekerheid ten aanzien van de geïsoleerde kans bestaat wie een kanscontract sluit met ieder ander gelijk".

Naar mijn meening lijdt de verzekeraar wel degelijk schade door de onrechtmatige handelingen van den derde doordat zijn uit de verzekering voortvloeiende verplichtingen van kracht worden, evenals de voorwaardelijke verplichtingen van den werkgever in het vorige geval onvoorwaardelijk werden gemaakt.

Er is natuurlijk wel verschil omdat de hoofd-praestatie van den verzekeraar bestaat in zijn latente verplichting, terwijl voor den werkgever de loonbetaling hoofdpraestatie is, maar dit is m.i. toch geen fundamenteel verschil. In beide gevallen is het een uit de overeenkomst voortvloeiend belang, dat die verplichtingen niet onvoorwaardelijk worden. Dit belang wordt geschaad, wanneer zich een omstandigheid voordoet, die de verplichting in werking doet treden. Wanneer dit geval blikseminslag is, dan is dat natuurlijk een onvermijdelijk voorval, doch wanneer er een onbehoorlijke handeling heeft plaats gehad, dan is er alle reden voor een actie tot schadevergoeding.

Dat de uitkeering aan den verzekerde voor den verzekeraar schade kan beteekenen, ziet men m.i. het beste wanneer men zich het geval denkt, dat een derde de bedoeling heeft om den verzekeraar schade toe te brengen en daarom een verzekerd huis in brand steekt. De verzekeraar zal dan toch de uitkeering moeten doen, doch wie zal ontkennen, dat dit een schadepost voor hem beteekent? Het is dus in beginsel mogelijk, dat een uitkeering schade beteekent, en het gaat er alleen om verder te onderzoeken, wat er behalve het oogmerk om te schaden nog meer als onrechtmatig tegenover den verzekeraar beschouwd kan worden.

De uitkeering kan daarom ook een schadepost zijn, omdat de overeenkomst door den verzekeraar wordt aangegaan met de speculatie, dat hij minder zal behoeven uit te keeren, dan hij aan premies ontvangt.

H. Capitant heeft in de „Revue Trimestrielle de Droit civil"!) betoogt, dat de uitkeering geen schade voor den verzekeraar kan beteekenen, voornamelijk op dezen grond,

1) jaarg. 1906, bl. 37 e.v.

Sluiten