Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN DE ADMINISTRATIE

en resultaten voor iedere phase van het bedrijfsproces afzonderlijk nauwkeurig blijken. De administratie moet hiertoe de noodige gegevens leveren. En bovendien moeten allerlei schattingen worden gemaakt en maatstaven overwogen om voor verschillende phasen gezamenlijk gemaakte kosten zoo juist mogelijk te verdeelen. Reeds het samenstellen van een hiertoe noodig kostprijsschema is niet eenvoudig1), terwijl de toepassing daarvan nog de noodige onvoorziene moeilijkheden oplevert.

De practijk is gewoon met minder genoegen te nemen. Het eene bedrijf gaat wat verder in zijn splitsingen dan het andere. Ook loopen de indeelingen uiteen. Elk voor zich geven de meeste bedrijfsadministraties wel voldoende inzicht in den opbouw der exploitatieresultaten. De vergelijking der kosten en opbrengsten van soortgelijke bedrijven is echter moeilijk. Zij zou door uniforme kostprijsschema's worden vergemakkelijkt. Maar ook daarbij zouden verschillen in de toepassing niet kunnen worden voorkomen, tenzij door de administraties onder een centraal, daarop gericht toezicht te stellen. Of de efficiency-voordeelen, welke daarmede zouden zijn te verkrijgen, deze uniformeering van de administraties zouden rechtvaardigen, waag ik te betwijfelen.

Met een geleidelijke verbetering en verdieping, waar noodig, van de rekeningstelsels der bedrijven zal dunkt mij de efficiency het best worden gediend.

Technische Naast de boekhouding in engeren zin staat de aanteekening van technische en andere gegevens. Als voorbeeld noem ik de waarnemingen en metingen, welke regelmatig op verschillende punten van het productie-proces worden verricht.

Naarmate de boekhouding nauwkeuriger wordt opgezet en met name wordt gestreefd naar het kennen van den kostprijs van iedere bedrijfsphase, zullen deze gegevens ook meer als grondslag voor de boekingen worden benut.

Ook voor zoover zij niet in de boekhouding worden verwerkt, zijn deze gegevens voor het bedrijfsbeheer nuttig. Artikel 40 der Rekeningsvoorschriften verlangt de verzameling en vermelding van

De Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten heeft een commissie ingesteld om kostprijsschema's te ontwerpen voor electriciteits-, gas- en waterbedrijven.

Sluiten