Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Gemeente, waarin thans het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf zijn tenten heeft opgeslagen, komen op het pleintje vóór de nieuwe Hervormde kerk, en staan voor den veel verbreeden en nieuw verharden Huizerweg.

In het voorjaar van 1923 is hier een radicale verandering en verbetering aangebracht. De vroegere smalle straatweg is er niet meer in terug te vinden. Links is een oude villa, die ver uit de rooilijn stond, door de Gemeente aangekocht en afgebroken terwijl de meeste eigenaars der aangrenzende tuinen een flinke strook grond gratis aan het Gemeentebestuur hebben afgestaan. De weg is daarna van een rioleering voorzien, terwijl langs den grintweg tegelvoetpaden zijn aangelegd.

De vele minder mooie huizen gaan schuil in het geboomte, zoodat deze weg een der mooiste van Bussum geworden is.

Er is hier ook ruimte genoeg om de Herv. Kerk eens goed op te nemen. Het is werkelijk de moeite waard de mooie lijnen van den slanken toren los van de kerk te beschouwen. Want hoewel deze laatste in haar muurvlakken een opmerkelijk goede raamindeeling vertoont, is de massale werking minder gelukkig, omdat de samenhang tusschen gebouw en toren een weinig te wenschen overlaat.

De nieuwe Pastorie naast de kerk wordt bewoond door ds. B. J. van Heyningen, de eenige predikant bij deze groote Gemeente, die sedert Mei 1908 hier voor het dienstwerk staat.

Links en rechts van den Huizerweg zijn de oudere arbeidersbuurten gelegen, waarin helaas nog zeer vele op een koopje gebouwde, slechte woningen gevonden worden. Was als overal elders de woningnood niet schrikbarend groot geweest in de laatste jaren, dan zou het instituut der onbewoonbaar-verklaring waarschijnlijk sterker zijn toegepast.

De nieuwe arbeiders-woningbuurten maken een vrij wat beteren indruk. Een zeer groot complex vereenigingswoningen vinden we, voortwandelend langs den Huizerweg rechts daarvan. Eerst passeeren we het tijdelijke gebouw der Gooische Vakschool, een industrieschool voor de vrouwelijke jeugd, eenige zijlanen met middenstandswoningen, Zooals de Singel, de Korte Singel, Badhuislaan en links de Boerhaavelaan. Deze laatste is al bezet met grootendeels fleuriger huizen en op den hoek van die laan zijn onlangs een paar goede winkelhuizen gezet.

We zien hier ook voor het eerst open terrein. Dat vóór de Badhuislaan, rechts van den weg, wordt opengehouden voor eventueelen bouw van een derde R. K. kerk. Links strekt zich achter de Boerhaavelaan een groot complex diep gelegen weiden uit, doorsneden met slooten, We zien hier het gebied der afzandingen, die ongeveer in 1900 zijn stopgezet. De Huizerweg was de sta-in-den-weg, die nochtans overwonnen zou zijn, indien het Gemeentebestuur niet tot andere inzichten was gekomen. Toch dankt Bussum aan die afzandingen dat er nog wat slooten, wat water in de nabijheid van de kom zijn gebracht, en dat het weiland achter de Boerhaavelaan waarschijnlijk nog vele jaren een groene oase zal blijven vormen in de steeds sneller uitbreidende bebouwing.

Sluiten