Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IKHOOD,

235

Bis.

Uit mijn dagboek • • • . 4 24

Levenslust • . 26

Aan een Heereboer ... 26 In de bibliotheek van een lief„ hebber 28

Stem des harten ..... 28 Leute

Als ik des 7.omer» ... . . 32

Zomi tochtje 30

Vhegevreugd en dichtersmart . 33

Heizen ^

Speelgoed van mijn kinderjaren 35 Spreekwoordjes ...... 36

't Latijnsche school . . # . 36 Lit het studentenleTen.

I. Epikuriseh feestgezang . 37 II. Een liedje aan een jong

student . 38

III. De humorist 89

IV. Het schotje 40

Voor dn oningewyden Jn do beruchta

geschiedenis ran het Schotje in 't A«Bterdamsehe Athenaeum wil ik d«

taak hier in proia met een paar woorden uiteenzetten. Ik begin met u te Tertellen, dat wfl er een Athenaeum op nahouden. Gjj zult — hop© ik — de vriendelijkheid hebben mij niet tegen te «preken. Dat gebouwtje 18 zeer wrak, zeer oud, zeer vuns,

maar voor eenigen t$jd met onloochenbare® «mank en aavoir-faire opgeknapt. In dat Athenaeum is een bank, waar tich de professoren bh' feestelijke gelegenheden in nedorlaten. In die bank was oen muurtje. Ja, het was er, het ie er niet meer.

Lere aan de Kurator. n! eere den bekretaris, die bet bevel tot slooping heeft geteekcnd. Dat was ten minste een liefelijk verschijnsel in deze dagen van twist en scheuring.

Maar toen dit versje geschreven word' was bet er nog, dat muurtje. Anders ware dit versje niet geschreven. 1)

1} Zooals bekend is, werd ook het ge-

Bis.

Weina: aan de ééne rijde van dat schotje prijkte in giona het gereformeerde Athenaeum, in de personen ▼an i£n professoren natuurlyk; aan de andere rijde werden de Seminaria,

door vijf professoren vertegenwoordigd, op elkander gedrongen, in het revende of vierde gedeelte (ik heb geen niMthematischen blik) >an de geheele bank. Het verwondert my, dat het nog zoo lang goed is gegaan, j bespottelijkheid en onbillijkheid derer afscheiding viel te meer'in hst oog. wanneer men bedacht dat de gereformeerde theologen ook gedeeltelijk werden gevoed en gekwakt, in g'-estelüken zin, door luthersche, remonstrantschn, menniate Professoren. Zie pag 42, koepiet I.

V. Aaii mijn Triend Mr. E. H. s'Jacob, naar Bataria vertrekkende . . . 4§ Het land fBladvulling) . , 43

De Tolksdichter '44

Aan iedereen......) 45

Dagelijksch brood . . . * \ 45 In gelukkige dagen . ... ió

Geduld 4g

De Sint-Nikolaasarond ... 47

Pag «4. •

Httronymut U hier t volmaakte.

epitheton, (ooit vt.rzoI|_

Zoo jamt en «choon «!» gecr, Homermj Hebt pü wel eens opgemerkt, welwillende, hoe innig -uiiimige voornamen met den geslachUnaain niet slechts, maar 00!: met het individu dat ze draagt, verbonden schijnen? hoe di« voornamen de menschen, als het ware, teekenen e:< kleuren ! Kunt jjrrj a voorstellen dat Mr. Willem Bilderdjjk hjjV Hieronfmns Bilderdjk of Rhgnvis bildo'r°'Jk ""» hebben gelieeten ? Met g«e»

houwtje, waarvan ~nvs dichter hier «preekt, sedert voor andei «nderwjjs ingericht, ea de zetel van het athenaeum naar den Ouden Doelen op den Singel overgebracht.

Noot van den Uitgever.

Sluiten