Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lio-gen op vele plaatsen langs de hoofd- en zijrivieren oudere fluviatile afzettingen, die behalve zand en slib ook grint bevatten. Deze liggen geheel of gedeeltelijk boven den tegenwoordio-en gemiddelden waterstand der rivieren-, zij zijn klaarblijkelijk door die rivieren, hun zijtakken en takjes en hun aller bronbeekjes vroeger afgezet, terwijl deze later hun bed weder in die afzettingen hebben uitgeschuurd. De grens tusschen de jonge en oudere ^fluviatile afzettingen is zeer moeielijk te trekken en niet minder moeielijk is het uit te maken, of men hier nog met vormingen uit het hedendaagsche tijdperk, of met diluviale (quartaire), of misschien zelfs ten deele met jonge tertiaire afzettingen te doen heeft. Persoonlijk schijnt het mij toe, dat in tropische streken in den regel, en zoo ook hier, kenmerken ontbreken, die tot een beslissing hieromtrent zouden kunnen leiden. Ik onderscheid daarom slechts oudere en jongere fluviatile afzettingen, hun werkelijken geologischen ouderdom in het midden latende.

Volkomen hetzelfde vindt men in Zuid-Borneo; daar schijnen inderdaad de fluviatile afzettingen langs de groote rivieren in verhouding een vrij wat grooter terrein in te nemen dan in

West-Borneo. _ , .

De oude grinthoudende rivier-afzettingen bevatten in geheel

Borneo, doch naar het schijnt vooral in West-Borneo, bijna overal goud. Op zeer talrijke plaatsen zijn of worden deze alluvia dooide Chineezen op hun gewone, vrij primitieve wijze (zie pag. 18) onto-onnen- Nergens schijnt het goudgehalte van beteekenis te zijn* als relatief het rijkst hoorde ik de grint-afzettingen langs de Embahoe en de Sërawai noemen. Tot nu toe is nog nimmer stelselmatig onderzocht, of de uitgestrekte grint-afzettingen, die overal de naar de dalen der groote rivieren toegekeerde zijden van het heuvelland van Borneo omgorden, wellicht niet met winst op rationeele wijze (in dit geval wel door de zoogenaamde hydraulische methode) zouden zijn te exploiteeren. Persoonlijk acht ik de kans daarop volstrekt niet uitgesloten, al hoop ik dat Borneo nog geruimen tijd voor een invasie van blanke goudzoekers zal mogen worden gespaard, die noodwendig tot

Sluiten