Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geloof niet dat ik een mopperaar of malcontent ben, ik denk alleen eens aan de toekomst.

Mijn hoop, en ik durf gerust te verklaren, ook die van bijna al mijne Collega's, is gevestigd op de tegenwoordige Directie van de B. O. W.; als zij periodieke verhooging wist in te voeren, bijv. ƒ 25.— om de drie jaren, dan zouden de mindere ambtenaren reeds eenigszins geholpen zijn.

U dankend voor de verleende plaatsruimte.

Achtend, Uw. dienstw.

„Hollander" die meende in Indi'ë promotie te zullen maken.

EENIGE BESCHOUWINGEN OMTRENT DE PROMOTIEKANSEN VAN OPZICHTERS TOT ARCHITECT 2e EN ie KLASSE BIJ DEN WATERSTAAT EN 'S LANDS B. O. W. IN NEDERLANDSCH INDIË.

In het eerste nummer van ons orgaan kwamen eenige gegevens voor, omtrent de kansberekening om tot Architect 2e en ie klasse te kunnen worden benoemd, waarop door onzen geachten Redacteur de kantteekening werd gemaakt dat deze niet nauwkeurig waren, om reden zij slechts over een tijdsverloop van i 4 a 5 jaren waren genomen.

Mijn collega (inzender van bedoelde beschouwing) is misschien niet in het bezit van meerdere gegevens om zijne berekening over een grooter aantal jaren uit te strekken, zoodat ik zoo vrij ben bedoelde beschouwingen voort te zetten.

Zie hier thans mijne bevinding.

Van af 1 Januari 1890 tot op heden, dus over 9 jaren (mij dunkt hieruit kan wel een gemiddelde genomen worden, daar het bijna de halve diensttijd is, werden 4 Architecten 2e klasse bevorderd tot ie, of gemiddeld 0.44 per jaar. In die jaren verlieten van de Architecten 2e klasse den dienst of stierven 5 ; dus per jaar gemiddeld 0.55, zoodat de totale opschuiving of promotie bedroeg 0:44 + 0.55 = 0.99 per jaar.

De formatie van Architecten 2e klasse bedraagt 13, zoodat men ruim 13 jaren in dien zelfden rang moet dienen om het te brengen tot Architect ie klasse.

Voorzeker bemoedigend !

Doch laten we verder zien, welke vooruitzichten er bestaan voor de Opzichters welke benoembaar zijn voor Architect, en na hoeveel dienstjaren zij daarvoor in aanmerking kunnen komen.

We nemen het zelfde aantal jaren, dus 9. In dien tijd werden bevorderd van Opzichter ie klasse tot Architect 2e klasse 10, dus gemiddeld per jaar 11 /9.

In dat zelfde tijdsverloop hebben (zij die benoembaar waren voor Aichitect) den dienst met pensioen verlaten of zijn gestorven 7, zoodat

Sluiten