Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verlangt geen offers, maar ons hart; gijlieden eert daarmede goden, die niet bestaan." Daarna gaf ik hun een overzicht over de oorzaak der zonde en der ellende, het verlaten van God, het dienen der goden en de komst van onzen Heer Jezus Christus, Zijn leven, lijden, sterven, opstanding uit de dooden, en dat Hij onze zonden knn en wil vergeven en ons zalig kan en wil maken.

Eenigen zeiden spottend : „die wel ter tale is kan eene zaak mooi voorstellen;" anderen: „Hij, de Heere Jezus, had toch een goed hart;" weer anderen: „de mohammedanen zeggen: doe zoo en zoo, opdat gij gelukkig wordt; de christenen zoggen: „neen, zus en zoo moet gij doen, om het leven deelachtig te worden. Het is pijnigend voor de ooren en men weet niet, wat men doen moet." — Op deze wijs sprak ik heel lang met hen. Den volgenden dag ging ik naar het dorp Loboe Sihim. Zij vroegen mij om medicijnen voor eene waterzuchtige vrouw. Ik bezocht haar, verkondigde haar Gods woord, sprak over het onzekere en kortstondige leven, aan wat voor krankheden en onheilen wij onderworpen zijn, en hoe alle menschen sterven moeten, maar ook eens allen weder opstaan zullen uit den dood, om rekenschap af te leggen van dit korte leven. Ama ni Mortoewa Radja zeide: „Adam en Eva zijn waarlijk zeer dom geweest, dat zij Gods Woord niet gehoorzaamden: ware dat niet het geval geweest, dan zou mijne moeder niet zoo ziek zijn, wij zouden niet sterven en wij behoefden ons niet zoo af te sloven, om eten te bekomen."

„Het is waar," zeide ik, „wij zouden gelukkig zijn en niet met ziekten geplaagd worden, indien wij geen zondaren waren, maar laat ons niet immer spreken van de domheid onzer voorouders, Adam en Eva, want wij zijn nog dommer dan zij, want wie onzer gehoorzaamt Gods Woord? Onze

Sluiten