Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„De eerste maal dat ik U iets vraag krijg ik nu terug „of ik heel iets onbillijks heb gedaan en nog een hoop „verwijten op den koop toe die ik in 't allerminst heb „verdiend.

Aan goudkoors lijd ik zoo weinig dat het mij moeilijk „valt hier te blijven, alleen heb ik mij zelve willen wijs „maken dat daar veel geld te verdienen ik nog best vijf „jaren kan blijven maar zulks is nog lang niet gelukt en „heb ik dikwijls spijt ik U die propesitie heb gedaan maar „gedane zaken nemen geen keer en zal ik de verdere vijf „jaren U dienen."

Daar uit verdere antwoorden over eene huishoudelijke kwestie alsmede op eene aanwijzing van mij hoe telegramkosten bespaa: d konden worden de groote prikkelbaarheid van v. d. Berg bleek, schreef ik hem een en ander liever mondeling te zullen behandelen.

Wij ontmoetten elkander in de „Preanger" en maakte ik hem een verwijt over zijne onhebbelijke brieven hem nogmaals bevestigende het mij niet mogelijk was zooals geschreven hem voor zich alleen de 10 % van „Soember Kerto" te geven; en toen dat punt afgehandeld was wenschte hij verandering gebracht te zien in het salaris van den Secretaris die hij vermeende geheel ten laste der ondernemingen gebracht moest worden, wat ik nog minder vatbaar voor inwilliging moest verklaren, aangezien deze uilsluitend ten zijne nnutte werkzaam was en niet voor de ondernemingen die hun Superintendent ruimschoots bezoldigen en dus ook konden verlangen hij daarvoor hetzij persoonlijk of door andere het werk liet doen.

Van den Berg scheen van een en ander overtuigd en zich daarbij neder te leggen, ten minste niets in zijne houding gedurende ons zijn in de „Preanger", of de reis naar „Soember Kerto" kon doen vermoeden het niet zoo was en evenmin was zulks het geval gedurende ons verblijf op de onderneming zelve.

Intusschen moest de boekhouder Smalt persoonlijk de zaak ontgelden; gedurende onze afwezigheid naar Padang ontstonden er kwesties en ontving ik in begin October een

Sluiten