Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrijven. Onze voorstellingen zijn vaak zoo onjuist. Aan den eenen kant idealiseeren we ons de Christenen, die uit de heidensche bevolking gewonnen worden, zoo menigmaal, en aan de andere zijde weten we de heidenen zoo moeilijk op de juiste waarde te schatten. Hooren we niet altoos weer, dat jonge zendelingen teleurgesteld waren bij de eerste kennismaking met de gemeenten, 'k Zou haast zeggen, hoe meer men met geestdrift voor de zaak des Heeren vervuld is, hoe meer men gevaar loopt zijn verwachtingen al te zeer te spannen en daardoor bedrogen uit te komen. En Krumm kwam, vol van geestdrift voor Gods zaak, maar hij had het voorrecht op één der vruchtbaarste arbeidsvelden te komen. Spoedig zou hij trouwens gelegenheid krijgen om een eersten indruk te krijgen van de inlandsche Christenen. Het was Zaterdagavond, toen hij aankwam. Den volgenden morgen zou hij dus reeds gelegenheid hebben zich eenige voorstelling, althans van deze gemeente, te maken. En het was een goeden indruk, dien hij kreeg. De menschen stroomden van alle kanten naaide kerk en weldra was het gebouw gevuld met een tweehonderd Christenen en half zooveel heidenen. Ook de aandacht der schare onder de prediking, door zendeling kramer gehouden, viel den nieuweling dadelijk in het oog en deed hem weldadig aan. Na afloop van den dienst verzamelden velen zich nog in het huis van den zendeling tot een onderlinge gebedsure. En toen daar door de oudsten geheel spontaan ook de nieuwe zendeling den Heer werd opgedragen, was deze bijzonder onder den indruk van alles, waarvan hij getuige was geweest.

Men moet uit een en ander echter niet opmaken, dat we hier met een medaille zonder keerzijde te doen hebben. Daarvan was het zelfs zeer verre vandaan. Al was ook in die dagen Mas reeds een gezegend arbeidsveld, dit

Sluiten