Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeielijk de menschen geregeld te bewerken. Het getuigt aan den anderen kant wel van grooten invloed van het Evangelie, dat te Lolowaoe de menschen op aansporen Yan Krumm er toe overgingen een nieuw dorp, ditmaal eens een echt dorp, te bouwen, en er spoedig ongeveer tweehonderd menschen in de nabijheid van de school woonden.

Dan dienen vermeld te worden de onafgebroken oorlogen, of eigenlijk moordtochten, waardoor eenigen tijd een gedeelte van het land in onrust werd gebracht. Het was dan ook een ingrijpen van God, dat het aantal doopcandidaten voortdurend grooter werd en voor het Evangelie steeds weer nieuwe deuren geopend werden. Het zou ons veel te ver voeren, wanneer we in den breede bij al de merkwaardige gebeurtenissen wilden stilstaan. Slechts een enkel voorbeeld zij voldoende, om te zien hoe het leven der heidenen was en welke de menschen waren, die tot God kwamen.

Twee der meest bekende en meest gevreesde hoofden van de Iraono Hoena waren Siwahoemongo en Bawasaro. Het was in Augustus 1901, dat zij te zamen één van hun echt heidensche, onmenschelijke „heldendaden" verrichten. Op een goeden dag gingen zij met een troep mannen op weg en kwamen in een dorp van het Maro'ogebied, niet zoo heel ver van den zendingspost Lahoesa. Zij deden zich zeer vriendelijk voor en werden door het hoofd van het dorp hartelijk ontvangen. En werden zelfs varkens geslacht ter eere van de gasten en er werd feest gevierd. Eenige lieden uit het dorp werden erbij „getrommeld" in den waren zin des woords, en tegen den avond werd de feestvreugde nog grooter. Dit nu was het geschikte oogenblik voor onze helden om hun slag te slaan. Alles was van tevoren goed overdacht. Een paar van de

Sluiten