Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangezien rechtstreeksche terugbetaling van het geheele tegoed niet is toegelaten; daaronder moet dan worden verstaan het tegoed dat overblijft na aftrek van het bedrag van de jaarorder.

88. Bij overschrijving van een spaarbankboekje, met toepassing van het Overschrijving, bepaalde onder 111 —118, wordt de uitgegeven jaarorder op verzoek van

den belanghebbende mede overgeschreven, waartoe zij met het boekje moet worden opgezonden.

Aanv. Overschrijving van jaarorders geschiedt alleen op kantoren gelegen op de bezittingen buiten Java en Madoera.

89. Aanvragen om terugbetaling kunnen, op kosten van de inleggers, Telegrafische worden overgebracht door middel van de telegraaf, mits die aanvragen: aanvragen.

a. niet strekken tot terugbetaling van het geheele bedrag van het tegoed, noch tot het erlangen van een jaarorder;

b. worden ingediend, en de terugbetaling moet geschieden bij het betrokken kantoor of een daaronder behoorend hulpkantoor, dan wel de inlegger aan den postambtenaar, die de aanvraag aanneemt en die de terugbetaling zal verrichten, persoonlijk bekend is of hij zijne identiteit kan bewijzen door twee ten kantore bekende getuigen.

Aanv. In het sub b in de tweede plaats bedoeld geval teekent de postambtenaar op het aanvraagformulier aan „inlegger bekend", welke beide woorden worden medegeseind op kosten van den aanvrager.

Voor het indienen der telegrafische aanvraag wordt gebruikt een gewoon aanvraagform. Vla of VIc, dat door den, postambtenaar in beknopten vorm wordt overgebracht op een form. VIc Form. Vle wordt vastgehecht aan een telegramformulier T eh als een telegram behandeld en berekend. Op het ingediende form. Vla of VIc wordt aangeteekend „overgeseind den "

Dit formulier blijft voorloopig bij het kantoor berusten en wordt aan den Directeur opgezonden tegelijk met de voor voldaan geteekende order van betaling.

90. Wenscht de inlegger ook de order van betaling per telegraaf te Telegrafische zien overgebracht, dan is gewoonlijk het dubbele bedrag van de seinkosten orders, van de aanvraag verschuldigd.

Aanv. De aanduiding „(R. P )" 0p form. VIc vervalt, indien geen telegrfische

order wordt verlangd; is dit wèl het geval, dan moet ook voor de berekening van de seinkosten van het antwoord die aanwijzing worden medegeteld voor één woord. De seinkosten van het antwoord zullen dan juist hetzelfde bedragen als die der over te seinen aanvraag, waarvan de kosten dus tweemaal worden genomen. Deze regel gaat niet op, als bij de aanvraag de woorden „inlegger bekend" moeten worden medegeseind, of in het onder 91 bedoeld geval. De aanvraag telt dan twee woorden meer dan de terug te seinen order.

Bij telegrafische aanvragen voor terugbetalingen op een Directie boekje behoeven de seinkosten voor de order niet dadelijk aan den inlegger in reke-

Sluiten