Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zend.studieraad zich voorstelt een zomer-zend.studie-conferentie te Lunteren te houden.

Br. Wagenaar van Rotterdam vindt de som van f 12.— die voor de deelname gevraagd wordt wat hoog. De secr. zal zijn uiterste best doen het bedrag lager te doen stellen en wekt allen op deze conferentie bij te wonen.

Besloten werd den pennm. schriftelijk namens de vergadering dank te betuigen voor zijn zorgvuldig en zuinig beheer.

Hierna geeft de voorz. den heer Kraëmer, kweekeling van de Ned. Zend. School, 't woord voor zijn referaat, onderwerp:

»WELKE PLAATS MOET DE ZENDING IN HET NED.

JONG. VERBOND INNEMEN ?«

Het is — zoo vangt spreker aan — een kenmerkende en verblijdende vraag, wier beantwoording ons hier eenige oogenblikken zal bezighouden. De Zending is tot nog toe nog zoo heel weinig gewoon ergens een plaats te bekleeden. Zij heeft zich nog altijd met een zeer bescheiden plaatsje vergenoegd. Eenige vriendenkringen behartigden baar met zorg en liefde, maar daarbuiten deed zij niet veel invloed gelden. Den laatsten tijd is dat evenwel onder den invloed van de gebeurtenissen op den wereldakker anders geworden. Dat is van zeer groot gewicht, omdat we nog aan het begin van deze nieuwe beweging staan. Men is pas begonnen in Nederland het vraagstuk te stellen van wat de Engelschen noemen: home-organisalion. D. i. door de krachtige roepstemmen, die van het arbeidsveld komen en waarop ik straks nader zal ingaan, wordt de Zending voor de taak gesteld haar werk ruimer bekendheid te verschaffen en het van een particulier tot een algemeen belang te maliën. Alle levenskringen en vooral de christelijke moeten van baar belangrijkheid en van hunne verantwoordelijkheid doordrongen worden. In regeeringskringen wordt dit reeds duidelijk ingezien. Nu moeten de christenen zorgen niet de schande op zich te laden van achteraan te komen in het bevorderen van een zoo bij uitstek godsdienstig belang als de Zending. Hierbij nu kan en moet de Jong. Vereen, een gewichtige factor zijn. Zij kan van groote beteekenis zijn om het doel, waarop de »home-organisation« voornamelijk het oog gevestigd houdt, te bereiken, n.1. het wekken van ruimer belangstelling en van vuriger liefde en ijver voor de uitbreiding van het Koninkrijk Gods in de niet-Christelijke wereld.

Twee punten beheerschen het referaat.

I. De Zending moet in de Jong. Vereen, een voorwerp worden van gedurige studie. In deze studie ligt een kostbare gave voor de Jong. Vereen.

II. De Jong. Vereen, moet de Zending steunen, zooveel mogelijk volgens vaste banen, zoowel om baars zelfs wil als om de Zending.

Sluiten