Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tochtelijk, dol en onstuimig, — zóó moet het zijn en zóó zal het worden!

„Voor de opvoering moet gij natuurlijk herwaarts komen, Heidebloempje, gij moet uw vriend op het toppunt van het succes zien! — Mamaatje heeft het plan, u den volgenden winter aan uw vreeselijke woestenij te ontrukken en u als welkome gast in ons huis te noodigen. — Wij zullen ons kostelijk amuseeren!

„Mama betuigt u hare hartelijkste sympathie, want zij is elke menschelijke ziel dankbaar, welke haar zoon eenige vriendschap bewijst, hoeveel te meer u, die in den vreeselijksten tijd der ballingschap als eenig lief sterretje voor mij geschitterd hebt.

„'t Is zonderling, met Wigand kon ik het niet zoo goed vinden! Ik haatte hem als werktuig mijns vaders, niettegenstaande hij in den grond een zeer oprechte jongen en zeker volkomen onschuldig aan zijn rol van gevangenbewaarder was! —

„Groet hem, lieve Erika, en zeg hem, dat de zaak der erfenis, tengevolge van onze afwezigheid, nog altijd niet geregeld is. In de eerstvolgende dagen moet evenwel vaders testament geopend en ten uitvoer gebracht worden. Zooveel ik weet, is hij ook met een kleine som bedacht, welke hem in staat zal stellen, zich zelfstandig te maken. —

„Wat moet er dan nu eigenlijk van uw blok aan 't been op de heide worden? Wilt gij u voor uw gansche leven misschien in Ellerndörp inzouten ?

„Verkoop toch zoo spoedig mogelijk dien zandstrooier en verhuis weder naar het electrisch licht! — Wigand zal er ook wel voor bedanken, for ever den kluizenaar op Marks Riff te spelen, nu — en gij toch in de eerste plaats! Het is toch een te dol idéé van uw vader geweest, u dien ballast op de schouders te laden, maar het egoïsme der Heeren papa's is meestal verbazend groot.

„Welnu, tempi passati! Ik wensch u hartelijk toe, dat ook gij en uw moeder thans het leven kunt inrichten v

Sluiten