Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen den 22sten en 24sten November op de reede van Atjeh aankwamen. Gedurende de reis was de cholera opnieuw uitgèbroken en waren bij aankomst te Atjeh reeds 60 personen overleden.

Ten einde eenige verbetering in den gezondheidstoestand te brengen, werd het nabij gelegen eilandje Nassi door onze troepen zonder tegenstand bezet (24 November) en vervolgens het geheele 3de bataljon, dat het meest door de ziekte geteisterd werd, hier ontscheept. De hevige regens waren echter oorzaak, dat het bivak op het eiland weldra onbewoonbaar werd, zoodat het bataljon op den lsten December weder ingescheept werd. Slecht een compagnie bleef achter ter bewaking van de ziekenloodsen, waarin de choleralijders verpleegd werden. Dit tijdelijk hospitaal werd eerst den 28sten December opgeheven, hoewel de gevreesde ziekte, gedurende het geheele verloop der expeditie, is blijven heerschen.

De ongunstige weersgesteldheid had eveneens haar invloed op de operatieplannen doen gelden, daar het eerst den 9den December mogelijk werd tot de landing over te gaan.

Intusschen had de chef van den staf de kuststrook ten oosten van de Atjehrivier verkend, ten einde eene geschikte landingsplaats te zoeken. Hij vond dit punt op ruim 11 K.M. ten oosten van de monding der Atjehrivier, nabij den mond van de Tjankoel Loeë. Op deze plaats hadden de Atjehers weinig of geen versterkingen opgeworpen; doch meer westwaarts tusschen Koeala Gigieng en de Atjehrivier merkte men er verscheidene op, waaruit gevuurd werd. Ten einde den vijand in het onzekere te laten omtient de landingsplaats, werden verschillende verkenningen ten westen der Atjehrivier verricht, zelfs tot Kroeng Raba. Uit alles bleek, dat de vijand ons ten westen van de rivier verwachtte, op dezelfde plaats, waaide 1ste expeditie geland was.

In eene vergadering, den lsten December door den opperbevelhebber belegd, werd Pedropunt (westelijk van Tjankoel Loeë) als landingsplaats aangenomen, hoewel de generaal van Swieten de landing dichter bij de Atjehiiviei wenschte te doen plaats vinden. Voor de landing kon over

Sluiten