Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

benden uit Groot-Atjeh te verdrijven en hun aanvoerder onschadelijk te maken. (Juli 1878).

Eene nieuwe periode, de periode van agressie werd hiermede ingewijd, waarbij van der Heijden besloot de geheele Atjeh-vallei onder Nederlandsch gezag te brengen en den oorlog daardoor misschien tot een spoedig einde te brengen. In elk geval wilde hij den vijand zulke gevoelige slagen toebrengen, dat deze voorloopig niet meer aan onze overmacht zou twijfelen. In de allereerste plaats moest daarvoor de in Atjeh gelegerde troepenmacht versterkt worden. Op het einde van Juli bedroeg die sterkte 9 veldbataljons (36 compagnieën), 3 garnizoensbataljons (25 compagnieën) (1), 2 beigbatterijen, 1 eskadron cavalerie, en 1 compagnie mineurs.

Na eene reeks van tochten, welke even zoovele overwinningen waren, vervolgde de generaal van der Heijden den vijand tot het diepst van de Atjeh vallei (XXII Moekims), de kroon op het werk zettende, door den bekenden tocht naar Selimoen, waarbij de beide ageerende colonnes den vijand uit Groot-Atjeh verdreven (15 Juli 1879). Na dit wapenfeit hadden voorloopig geen krijgsbewegingen meer plaats; doch eene talrijke troepenmacht bleef noodzakelijk om de ingetreden rust blijvend te handha\en. Een gedeelte der troepenmacht (3 bataljons en 1 bergbatterij) vertrok in October naar Java; terwijl een geheel nieuw postenstelsel werd ontworpen en uitgevoerd. Niet minder dan 25 posten van het oorspronkelijk stelsel Pel vervielen (2), slechts 22 bleven behouden. Daardoor kon ook de sterkte der garnizoensbataljons tot de helft verminderd worden.

Gedurende de krijgsverrichtingen op Groot-Atjeh had de generaal vander Heijden de sluiting der havens van de noord- en oostkust bevolen. Alleen Edi en Oleh-leh bleven voor den handel opengesteld.

(1) Door deze aanzienlijke sterkte aan infanterie werd feitelijk het geheele Indische leger uit het velband gerukt. De bataljons op Java dienden slechts als depóts voor de bataljons op Atjeh en konden, tengevolge van bet groote verloop door ziekte en sterfte, ternauwernood de geleden verliezen behoorlijk aanvullen.

(2) Waarvoor gedeeltelijk andere posten in de plaats kwamen.

Sluiten