Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de zangers begeleid door de stafmuziekkorpsen van het 5e en het 7e en van het reg. grenadiers en jagers. Achter deze: de banieren van al de vereenigingen, onder-afdeelingen van den bond, waartoe de zangers behoorden. Dan weer, tot ver in de zijstraten, de ontzaglijke, doodstil luisterende menigte. De Koninginnen en de Prins en Prinses von Wied op het balkon ; — maar toen de eigenlijke zangnummers waren geëindigd, en het Wilhelmus was ingezet, toen vlogen hoeden en petten van de hoofden , werd door de militairen het saluut gemaakt en stemden al die drommen , die tot nu toe hun gemoed hadden ingehouden, plechtig in met den Oranjezang.

Hartstochtelijk gejuich volgde; de Koninginnen moesten verscheidene malen op het balkon verschijnen.

Zoo was het begin van dezen dag, dat nog door vele feestelijkheden zou worden gevolgd.

Eerst de Volksfeesten, die 's morgens reeds waren begonnen en die 's middags , met medewerking der leden van

laatste dag van de Amsterdamsche feestweek bracht. En hoewel het hier minder gold een feestelijkheid voor het algemeen, zoo was deze dag toch niet zonder beteekenis. Het was de dag, gewijd aan de Kunst.

De Oranje-Nassau-tentoonstelling in het Rijksmuseum zou met een Koninklijk bezoek worden vereerd. En evenzoo de Rembrandt-tentoon stelling (die intusschen de roem van de feestweek geworden is!) en de Tentoonstelling van Nationale Kleederdrachten, de beide laatste in het Stedelijk museum.

En was aan het bezichtigen en bewonderen dezer „plastische kunst" de morgen besteed, — de middag zou worden doorgebracht bij een gala-concert in het Concertgebouw door ons wereldberoemd Amsterdamsch orkest gegeven, terwijl 's avonds de Stadsschouwburg de eer genoot van Hare Majesteiten en Haar gevolg onder zijn dak te mogen herbergen.

De Koninginne

n wonen de Godsdienstoefening bij in de Gioote of St. Jacobskerk te 's Gravenhage (9 Sept. 1S9S).

het Nederl. Gymnastiek-Verbond , werden voortgezet.

Ook hier verschenen de Koninginnen en Heur gevolg en ook hier werden zij met hartelijk gejuich begroet.

En vanaf de tribune , waar de Vorstinnen de prachtige oefeningen der turners hadden gadegeslagen, bewonderden Zij ook den Historische n Optocht, die expressehjk daarvoor het' terrein achter het Rijksmuseum opkwam — op welk terrein de volksspelen enz. waren gehouden — en die, zoo bleek alras, uitnemend was geslaagd.

Dan begon het Huldebetoon der werklieden, welker commissie aan H. M. de Koningin werd voorgesteld; en eindelijk 's avonds: een schitterend Waterfeest en Vuurwerk op het IJ.

WTij zullen hierover niet in details treden: het zou te ver voeren. De herinnering daaraan, trouwens, ligt nog velen onzer in net geheugen.

Wel willen wij vermelden wat de vierde, dat was: de

Onze grijze Beets had een Cantale gedicht, die Bernard Zweers op muziek had gezet en die door mengelberg's orkest met ruim zevenhonderd zangers, onder zijn leiding, werd uitgevoerd. En de eerste zangers en zangeressen van ons land — en dezulken zijn voortreffe'ijk ! — verleenden hunne medewerking.

En in den Stadsschouwburg, waar Amsterdam's gemeentebestuur gastheer was, was schimmel's Oranje en Nederland het hoofdnummer; het behandelde een episode uit de dagen van Tromp en De RuiJTER.

Schitterend was de aanblik in beide feestzalen, schitterend ook en waardig het einde van Amsterdam's feesten.

# # #

Na de glorievolle dagen in Neêrland's hoofdstad, — na de luidruchtige maar indrukwekkende feestweek te Amster-

Sluiten