Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaren kan dan misschien tevens tot het inzicht leiden, dat daarvan meer bruikbaar is, dan nu wordt verondersteld. Voorts zal er bij een beoordeeling rekening mee moeten worden gehouden, dat eenige werken voornamelijk hebben gediend ter vervanging van gebrekkige inlandsche werken, zoodat daardoor geen principieele wijziging in den cultuurtoestand der streek werd gebracht.

Bij de beschouwing der rentabiliteit van de werken in engeren zin nl. in den vorm van vermeerderde inkomsten voor 's Lands schatkist, moet wel in het oog worden gehouden, dat die vermeerdering afhangt van de inzichten van den belastingheffer. De voornaamste belasting, waaruit die vermeerdering zou moeten blijken, zou uit den aard de landrente moeten zijn, omdat een der grondslagen dezer belasting de opbrengst der velden is. Maar wanneer om andere redenen b.v. omdat men van meening is, dat de-inlandsche landbouwer reeds zwaar belast is, met de verhoogde productiviteit geen rekening wordt gehouden, dan stijgt de landrente niet; maar de conclusie van niet-rentabiliteit is dan toch zeker onjuist. Overigens bestaat voor de inkomsten van den Lande wel de mogelijkheid tot vergelijking met vroegere jaren, daar in de rapporten betreffende de vermoedelijke economische en financieele gevolgen van voorgenomen werken, uitgebracht door de hiervoren genoemde rentabiliteitscommissie, de belastingen, welke in het irrigatiegebied werden geheven, steeds vrij omstandig vermeld zijn.

Mijn opinie omtrent de rentabiliteit der op Java aangelegde irrigatiewerken, is, dat daaromtrent met zekerheid niet'veel is te zeggen, omdat te weinig gegevens bestaan; door voorstanders zijn de voordeelen overdreven, door tegenstanders zijn ze te gering voorgesteld, maar beider beschouwingen berusten niet op cijfers en feiten. Ook om die onzekerheid komt het mij voor, dat verandering in organisatie van het waterbeheer weinig gemotiveerd zou zijn.

Int.ussclien kan voor enkele werken toch wel iets naders worden meegedeeld omtrent de verkregen resultaten; ter zake meen ik betreffende de Pekalenwerken in de afdeeling Krakzaan der Res. Pasoeroean te mogen verwijzen naar een verhandeling in De Ingenieur, jaargang 1905, n03. 46 en 47, waarvan de conclusie luidde als volgt: „De bouwvelden brengen voor de inlandsche bevolking per jaar ƒ 426.000 meer op; voor haar bestaat ruime gelegenheid om geld te verdienen bij drie suikerfabrieken, wat door de uitbreiding der rietcultuur, mogelijk

Sluiten