Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stemmigheid nog niet bereikt. Ook hierbij speelt de wijsgeerige richting welke men volgt eene groote rol, maar bovendien wordt hier menig — min of meer beduidend — verschil geboren uit de onderscheiden houding waarin men zich plaatst zoowel ten aanzien van het verband tusschen zedelijkheid en recht als vooral ten opzichte van de grenzen tusschen dogmatiek en ethiek. Het is wel te wenschen dat, ten minste wat laatstgenoemd punt aangaat, meer klaarheid en juistheid in de grensbepaling gebracht worde.

Eeeds bij de phaenomenologisclie en psychologische overwegingen, die in het formeel gedeelte der zedekunde in aanmerking komen, kan de christelijke geloofsovertuiging niet zonder invloed blijven, allerminst waar het de beschouwing van den mensch zeiven betreft, die door het Christendom — in verband vooral met de opvatting van de zonde — in eigenaardig licht wordt geplaatst. Hoe krachtiger men er van overtuigd is, dat geen bloot-empirische zedekunde in haar formeel gedeelte bij machte is eenen vasten grondslag te leggen voor eene zedeleer, die bij descriptieve waarde ook normatieve of imperatieve beteekenis heeft, des te liever zal men de zedekunde van christelijk standpunt behandelen, om alzoo ook eene zedeleer te kunnen ontwerpen die als richtsnoer voor het zedelijk leven dienen kan. Terwijl zoo menige praktijk des zedelijken levens in den tegenwoordigen tijd blijkt te wankelen en menigeen, ook buiten den bepaald Christelijken kring, zich bezwaard gevoelt over de ondermijning van den bodem der zedelijkheid, is de Christen geroepen met te meer vrijmoedigheid te getuigen van zijn geloof in Christus, in wien hij ook de verwerkelijking van het zedelijk ideaal erkent, terwijl

Ali

18

Sluiten