Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook andere manieren voor de hand liggen, maar Hij wilde zijne verborgene genade laten samengaan met Jacobs ijver en vlijt, om hem openlijk het loon terug te betalen, dat gedurende langen tijd hem was ontvreemd. Want Laban werd gedrongen de oogen te openen, die hij gewoonlijk sloot, om het zweet en het bloed van anderen tot zijn voordeel te laten vloeien. Voorts wat de natuurlijke oorzaak betreft is het genoegzaam bekend, dat de aanblik tijdens het paren veel toedoet aan den vorm der voortbrengselen. Als dit bij vrouwen geschiedt, heeft het ten minste plaats bij stomme dieren, waar geen rede is, maar een geweldige aandrang van zinnelijke lust heerscht. Drie dingen nu doet Jacob. Hij schilde stokken af, om iets wits te ontblooten door het insnijden van de bast, zoodat op die manier de kleur gemengd en veelvoudig werd. Voorts kiest hij den tijd uit, dat de mannetjes en wijfjes paarden. In de derde plaats, legde hij stokken in het water, want gelijk het drinken de dierlijke bestanddeelen voedt, zoo zet het ook aan tot geslachtsdrift. Op die wijze kwam het, dat zij die stokken voor oogen hadden als zij verhit werden. Wat Mozes zegt van sterke en zwakke moet men zoo verstaan, dat bij de eerste paring, die plaats heeft tegen het begin der lente, Jacob de stokken in de goten heeft gelegd, om voor zich vroege lammeren te krijgen die beter waren, maar bij de late paring, die omstreeks den herfst plaats heeft, gebruikte hij dat kunstmiddel niet.

43. En die man nam bovenmate toe. Dit voegde Mozes daarom er aan toe, opdat wij zouden weten, dat het niet zonder een wonder is gekomen, dat hij zoo plotseling rijk werd. Later zullen wij zien, hoe groot zijne schatten waren.

Want geheel arm zijnde heeft hij binnen zes jaren uit niets grooteren overvloed verworven, als iemand van middelmatigen rijkdom in twintig of dertig jaren zou kunnen verwerven. Opdat niet iemand dit voor fabelachtig zou houden, dewijl het niet overeenkomt met den gewonen loop van zaken, komt Mozes ons tegemoet en zegt, dat de heilige man buitengewoon is toegenomen.

Sluiten