Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En daar Dr. Kuyper dit niet minder goed weet dan schrijver dezes, zoo is verder de vraag: of hij met het oog op de Herv. Kerk zegt, »dat niemand de gereformeerden dwingt om te doen, wat ze niet doen mogen, en niemand ze belet om te doen, wat ze doen willen?" Zoo ja. — Dan roep ik vol verbazing uit: Hoe is 't mogelijk dat een man als Dr. Kuyper zoo iets zeggen kan!

Ja, tot mijn smart en spijt zou ik mg' dan genoodzaakt zien hem te vragen, wat hijzelf denkt van zijn eigen woorden, aan het adres der irenisohen: »Zoover gaat de zelfmisleiding en de demonische bedwelming der geesten" Immers de Herv. Kerk dwingt hare leden om te doen wat ze niet mogen. Bijvoorbeeld, zij dwingt hare leden om met ongeloovigen leden van èene gemeenschap, van éen en dezelfde kerk te zgn ; zij dwingt om te stemmen met hen met wie ze niet stemmen mogen ; zg' dwingt om aan 's Heeren disch te zitten met degenen met wie ze geen gemeenschap des geloofs kunnen en mogen oefenen, enz., enz. En zegt men: maar ze kunnen niet meè stemmen en gèen avondmaal houden. Doch daar komt men niets verder meê; want dan worden ze weer »belet om te doen, wat ze doen willen."

O, als Dr. Kuyper met de gaven door hem ontvangen eens in het volle licht plaatste, waartoe zelfs èlk lid gedwongen en waarin het belet wordt, wil het lid der herv. kerk blijven, geloof me, er zou wat te lezen komen.

Dan zou er zelfs de nadruk opgelegd worden, dat m ue geheele organisatie eigenlijk alles in naam der led.n geschiedt. Het: »van de gemeente, mitsdien van God geroepen" uit het bevestigingsformulier zou uitkomen in zgne volle lengte en breedte. Ook zou dunkt me niet voorbg' gezien worden, dat dit vooral waar is sinds het welbekende art. 23 niet alleen met vreugde aanvaard, maar ook reeds lang tot zelfs op de Synode doorgewerkt is.

(Doch van persoonlijk handelen wordt thans geen heil verwacht; en daarom moeten daaraan de krachten en gaven niet gewg'd en dientenbehoeve de blinddoeken njet

Sluiten