Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maand des 's morgens om 10 uur. Men kan zich bij den koster van de kerk melden.

lederen eersten Zondag van de maand Jeugddienst.

Tweeden Zondag dienst van den wijkpredikant.

In de wintermaanden Zondags om de veertien dagen 8 uur Evangelisatie-samenkomsten.

Begin Juli worden er openluchtsamenkomsten gehouden op het voorplein der kerk.

lederen dag is de kerk van 12% tot 2y2 uur geopend, voor ieder die een oogenblik van stilte en gebed wenscht.

Het H. Avondmaal wordt gehouden op Goeden Vrijdag; Tweeden Zondag in Juni; tweeden Zondag in Juli; tweeden Zondag in September; Zondag voor Kerstmis.

Schippersdiaken is de heer A. Buytendijk.

Allen, die het groote voorrecht hebben in het Zuiderkerkwerk mee te mogen arbeiden — het zijn meer dan 150 meest jonge menschen — hebben het woord van Luther begrepen: „God is de God der nederigen, der ellendigen, der verdrukten en der wanhopigen en van hen, die in 't geheel niets zijn. Het ligt in Zijne natuur den blinden het gezicht te geven, de gebrokenen van harte te vertroosten, de zondaren te rechtvaardigen, de geheel wanhopigen en verdoemden te redden. Want Jezus Christus stierf, niet om rechtvaardigen maar om onrechtvaardigen te behouden en hen tot kinderen Gods te maken."

Moge dit Evangelie in ruime mate ook onder de schippersbevolking gepredikt worden.

Scheemda

De Hervormde Kerk van Scheemda staat in de Torenstraat. Daar wordt eiken Zondag godsdienstoefening gehouden om 10.30 uur.

Voor alle inlichtingen kan men zich wenden tot Ds. P. Glas, Ned. Herv. Predikant. De pastorie is gelegen tegenover de kerk.

Schellingwoude

Het kerkgebouw in Schellingwoude ligt op zéér korten afstand van de Oranjesluizen. De eene week wordt 's morgens om 10 uur, de andere week 's avonds om 7 uur godsdienstoefening gehouden.

Ds. S. S. M. Aertsen, die te Ransdorp woont, is vóór en na den dienst in de Consistoriekamer te spreken. Voor het overige kan men zich vervoegen aan de Pastorie te Ransdorp.

Sluiten