Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In den eersten jaargang van „Tijdseinen" zijn verschenen:

1. Mr. J. J. R. SC HM AL: „Democratie en Le¬

vensbeschouwing".

2. Ir. M. B. SMITS l.L: „Arbeid en loon in

den landbouw". (Uitverkocht).

3. Ds. A. W. M. ODÉ: „De Predikant en de

Politiek". (Uitverkocht).

4. Dr. F. C. DOMINICUS: „Bijbel en Open¬

bare School".

5. Mr. G. E. VAN WALSÜM: „Het isolement

van „Het Christelijk volksdeel"."

6. Mr. Dr. N. SMITS: „De doodstraf". .

7. J. PIEBENGA: „Het goed recht van de

Friese beweging".

8/9. Mr. J. J. SCHOKKING: „Propaganda en openbare meening".

10. Jhr. Mr. A. F. DE SAVORNIN LOHMAN:

„Twintig jaren Volksraad".

11. J. R. SNOECK HENKEMANS: „Na dertig

jaren — Om de eenheid en de vrijheid".

Losse nummers van den eersten jaargang —■ voorzoover niet uitverkocht — zijn nog in beperkten getale verkrijgbaar en wel tegen ƒ 0.30 per stuk, uitgezonderd no. 11, waarvan de prijs slechts ƒ 0.15 bedraagt.

Voor den inhoud der in „TIJDSEINEN" verschijnende bijdragen zijn alleen de schrijvers verantwoordelijk.

Sluiten