Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ondervinden, als gij het maar oprecht doet, dat- gij van Hem zult ontvangen de begeerten uwer ziel.

Dat ook allen, die dit boekje hebben gelezen, hetzij jong of oud, vriend of vijand, uit de levensgeschiedenis van deze jeugdige Christin mochten leeren, haar na te volgen. Dat degenen, die Hem nog nooit met ernst hebben gezocht en daardoor nog nimmer de zalige liefdedienst van den Heere Jezus hebben leeren kennen, eens met een Heilige jalouzie mochten worden aangedaan, om den Heere rusteloos te zoeken, opdat zij Hem mochten vinden en leven. En wat diegenen, die Sion gram zijn en dit boekje lezende bespotten, aanbelangd, deze raad ik aan, dat zij den Zoon nog leeren kussen, eer dat Hij toorne en zij niet onverhoeds op den weg vergaan, wanneer zijn toorn maar een weinig zoude ontbranden. Wat mij aangaat, Gods liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten, ik zeg met vrijmoedigheid, wie hier geen kennis van heeft, die heeft nog nooit geen vreugde of blijdschap gesmaakt; maar is ellendig verdwaald in wetenloosheid omtrent de vrede voor zijn hart.

Hiermede beƫindig ik mijn boekje; wetende, dat ik de getrouwe geschiedenis van deze jeugdige christin in korte trekken heb medegedeeld, zonder dezelve door het bijdoen van opgesierde verhalen te ontsieren of te verminken tot verdenking van den lezer. Daarom hebben wij hare woorden, voor zoover wij ze ons voor onze aandacht konden terug halen, zuiver teruggegeven, opdat de handeling en weg des Heeren met haar gehouden, niet door ons zou worden bevlekt. Dat de Heere zijn zegen, hier rijkelijk over mocht 'worden gezien en ondervonden, tot Zijn eer en heerlijkheid is den wensch en bede van den schrijver.

Sluiten