Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beter dan der zonen en dan der dochteren: eenen eeuwigen name zal ik een ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden." Men kan gemakkelijk begrijpen welke deze eeuwigen naam is, die zij te verwachten hebben. De gesnedene klaagt dat hij een dorren boom is. Hij heeft geene zonen of dochters. Vandaar kan hij niet gerekend worden onder de gezegenden die hun huis vol kinderen hebben, terwijl een ander gedeelte zijner klacht daarin bestaat, dat hij geen zonen heeft om zijn huisgezin, geslacht of naam in stand te houden. Op deze klachten antwoordt de Heere •. Ik zal hem eene plaats in mijn huis geven, en eenen naam beter dan der zonen of der dochteren," eene plaats in mijn huis die beter is dan een lot of erfenis in het beloofde land. En de naam van Zone Gods is beter dan dien van Vader, die iemand verkrijgt als Lij zonen of dochters gewint. Laat iemands huisgezin nóg zoo groot en zijne familieleden nog zoo talrijk zijn, door den dood worden zij afgesneden. En al duurde het ook tot den oordeelsdag, dan nog kwam er een einde aan, maar de aanneming tot kinderen is voor een eeuwigheid. Zij worden ook zonen genoemd, als zij de heerlijkheid binnen gaan, en zullen ook als de zoodanigen door God zelf erkend worden, als Christus ze zijnen Vader voorstelt, zeggende: „Ziedaar ik en de kinderen die Gij mij gegeven hebt." Het is een eeuwigdurenden naam die noch door den dood, noch door het oordeel zal worden afgesneden. „De naam des rechtvaardigen zal in eeuwige gedachtenis zijn, maardenaam des goddeloozen zal verrotten."

Wij zijn voorverordineerd tot deze aanneming tot kinderen, volgens Efez. 1 ■. 5 en 6. „Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in hem zeiven, naar het welbehagen zijns willens, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde." Aangetoond en bewezen hebbende, dat wij in Christus met eene eeuwige liefde, geliefd zijn en dat deze liefde met Christus als ons hoofd is aangevangen, in wien zij veilig is en wij in Hem, en dat wij in en met Hem in dezelfde liefde deelen, en dat wij voorverordineerd zijn tot de aanneming tot kinderen,

Sluiten