Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX.

Laat u bemoedigen bij het aandenken aan den hemel.

Die hier lijdt èn verdraagt Wie den Heere behaagt, Die scheidt hier weldra En de kroon volgt er na.

Het lijden van den tegenwoordigen tijd is niet te waardeeren bij de heerlijkheid die hen daar boven wacht, die door hef geloof den goeden strijd hebben gestreden.

Rom. 5 : 3—5.

Maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hope, en de hope beschaamt niet.

De Heere spreekt:

Mijn zoon, voor wien is de kroon daarboven bereid? Voor wien de eeuwige Sabbath, voor wien de schepter des koninkrijks en voor wien de hemel? Is het voor de gelukkigen en de rijken dezer wereld, die den Mammon dienen en in aardsche wellusten verzonken zijn ? Deze toch hebben hunnen loon weg.

Mijn koninkrijk zal het erfdeel zijn van mijn getrouwe en moedige zielen, die niet geweigerd hebben om de smart en het lijden dezes levens op zich te nemen, die Mij in stilheid en lijdzaamheid volgen en hoewel met betraande wangen nochtans met vasten tred Mij achterna wandelen, hoe ook hun pad met wederwaardigheden is omgeven. Voor dezen strijd van weinige dagen, voor dit snel voorbijgaand lijden, voor deze korte ontberingen zijn u eeuwige vreugde en zaligheid verzekerd.

Daarom moed gevat! het kruis is u een zeker onderpand van nwe heerlijke overwinning.

Nog eenige zuchten, nog eenige smarten, nog eenige opoffering, nog een korten tijd van lijden en onrust, en gij zult een schoone dag zien aanlichten, die zijns gelijke nooit heeft gehad, de groote dag der eeuwigheid, die rijkelijk uw moeite betalen en uwe trouw beloonen zal.

Sluiten