Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch wat zal nn het middel zijn, dat Luther als den Groten hervormer zal te voorschijn; treden ¥

Het was in het jaar 1517, dat een zeker monnik Johan Tetsel genaamd, in die landstreek kwam en den aflaathandel op zulk een onbeschaamden en Godloze wijze dreef, dat er een vuur in Luthers hart ontstoken werd tegen deze handelwijze, dat niet meer. te blussen was, zoodat hij in zijn heiligen ijver op den 31sten October van het zelfde jaar 1517, zijne 95 stellingen tegen rome en het pousdom aan de slotkerk té Wittenberg aanplakten en in zijn zesde stelling ronduit zeiden, dat de pous van romen geen zonde kon vergeven, tenzij ze niet van God vergeven waren, en in zijn 32*te stelling er bijvoegde, dat alle degenen, die meenden door aflaatbrieven hunne zaligheid te verkrijgen, met hunne leermeesters in de Hel zouden nedervaren.

En welk eene uitwerking had deze daad van Luther?

Even als bij de uitbarsting van een onweersbui als wanneer de bliksem de aarde verlicht, en in een oogenblik van het eene einde tot het ander schijnt, en de donderslagen zich met een vreeslijk gekraak laten horen, zoodat alles staat te schudden en te beven, even zeg ik, ging het met Luthers stellingen.

Geheel Duidsland was er in den tijt van veertien dagen door in beweging en het duurden geen zes weken of geheel Europa was in roere, over de daad die door Luther verricht was, zoodat de stoel van romen stond te schudden en beven, bij het horen wat door dezen armen monnik te Wittenberg verrigt was.

De pous van romen, na een en andermaal beproeft te hebben,. Luther te bewegen tot herroeping van hetgeen hij gedaan had, en ziende, dat het alles te vergeefs was, werd zoo verbolgen tegen hem, dat hij op 15 Juni 1520 den banvloek over hem uitsprak en alzoo Luther in den ban deed.

Sluiten