Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lelde, hiervan kennis aan den Heer Staatsraad Gouverneur van Gelderland wijders bij gelijk afschrift aan de adressanten respectivelijk tot informatie.

's-Gravenhage den 11 April 1844.

De Minister voornoemd v. ZUY1EN VAN NIJEVELT.

Aan D. Meengs cs., ouderlingen der Christelijke Afgescheidene gemeente te Geesteren.

BIJLAGE 3.

Toestemming voor Stichting kerkgebouw in het dorp 1865.

No 58

Extract uit het register der besluiten van Gedeputeerde Staten der provincie Gelderland.

Dingsdag, 7 Maart 1865.

Nader voorgenomen een adres van het Kerkbestuur der Christelijk Afgescheidene gemeente te Geesteren, gemeente Borculo, d.d. 13 December 1.1. waarbij dat Kerkbestuur bij Gedeputeerde Staten in beroep komt van eene afwijzende beschikking van Burgemeester en Wethouders van Borculo, onder dagteekening van 5 December 1.1. genomen, betreffende de oprichting van eene Kerk binnen den afstand van 200 Ellen van eene bestaande;

Gelet op dezerzijds besluit van 20 December 1.1., no 23;

Nader voorgenomen de daarop ingekomen missive van Burgemeester en Wethouders voornoemd d.d. 2 January 1.1. no 17;

Gelet op dezerzijds besluit van 10 January 1.1. no 9;

Gelezen de daarop ingekomen missive van Burgemeester en Wethouders voornoemd d.d. 25 January 1.1. no 2 en de daarbij in originale overgelegde missive van Kerkvoogden der Hervormde Gemeente te Geesteren d.d. 25 January 1.1.

Gehoord het verslag van het Lid dezer vergadering gecommiteerd om op de plaats te onderzoeken naar de gegrondheid van het voorschreven beroep en tevens Burgemeester en Wethouders van Borculo te dezer zake te hooren;

Overwegende, dat in de boven aangehaalde afwijzende beschikking vanĀ» Burgemeester en Wethouders voornoemd d.d. 3 December 1.1. wordt aangenomen dat bij het gehouden plaatselijk onderzoek omtrent de plaats der vestiging is gebleken, dat de uitoefening der Godsdienstoefening in eene kerk op die plaats opgerigt waarschijnlijk geen stoornis zal aanbrengen voor de Godsdienstoefening in de bestaande kerk der Hervormden, tenzij de klok onder kerktijd werd geluid, terwijl de afwijzing van het

Sluiten