Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grootste goed der volken, en werd door tal van wetten onder eene dergelijke bescherming gesteld als het eigendom, het leven en de veiligheid der burgers. Wij mogen het den Calvinisten niet euvel duiden, dat zij «Koning Jezus, hoofd van alle macht en overheid", weder over de Nederlandsche natie willen laten regeeren. Om te verhoeden, dat wij, vrije geesten, niet te eeniger tijd, in naam van de «heiligheden Gods", onderdrukt worden, moesten wij, in plaats van over bezoedeling van den godsdienst te klagen, liever ophouden een vlag te volgen, die ter nederlaag voert, een vlag, die geen geestdrift wekt, waarop niets geschreven staat, de vlag der liberale onzijdigheid.

Ik heb nog meer grieven tegen onze eigene partij. Zoo is het niet in den haak, wanneer men van onze zijdé tegen den school met den bijbel op grond daarvan protesteert, dat er vreemde dingen in den bijbel staan, dat de bijbel geen kinderboek is, dat de bijbel enkel door predikanten, door deskundigen, niet door schoolmeesters moet worden uitgelegd. Protestanten, die zóó spreken, moesten bedenken, dat, volgens de Protestantsche opvatting, de bijbel wel degelijk een boek is, dat in de handen van iederen leek behoort te zijn, van man en vrouw, van kundige en onkundige, van jong en oud. Ook weten wij allen zeer goed, dat «de school met den bijbel" enkel een pittige leuze is, een manier om kort en krachtig aan te duiden wat men begeert; dat het de bedoeling volstrekt niet - is de kinderen uit Deuteronomium te leeren lezen en spellen, maar mannen met een bijbelschen zin, die het zout des bijbels over hun geheel onderwijs strooien, aan het hoofd der school te krijgen.

Ik, liberaal, gevoel geen behoefte tegen de fouten en zwak-

Sluiten