Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De staatspaedagogiek moet worden opgeruimd om plaats te maken voor de paedagogiek der ouders.

4. De eisch, dat het openbaar onderwijs zich boven de godsdienstige verschilpunten zal verheffen, doet zich dan vooral als onhoudbaar kennen, ^wanneer hij scherp wordt opgevat en de geloofsgemeenschap bij een volk geheel verbroken is. Vandaar dat het protest tegen de neutraliteit thans levendiger is dan voorheen en nog algemeener wezen zou, indien de liberale partij hier te lande niet door neutraliteit voor een goed deel reeds vergiftigd ware.

5. De eisch der neutraliteit berust niet op een duidelijk voorschrift der grondwet. Toch moet art. 194 worden geschrapt, want, zooals groen heeft gezegd, dat artikel is wegens zijn cameleontischen inhoud een staatsrechterlijk schandaal.

6. Het revolutionair verlangen van hen, die het onderwijs hetzij voor de kerkgenootschappen, hetzij voor de particuliere industrie opeischen, kan niet worden ingewilligd.

7. De grondwettige waarborg blijve gehandhaafd, dat overal, waar het bijzonder onderwijs niet in de behoeften voorziet, onderwijs van overheidswege zal worden gegeven, en tevens, dat niemand noch tot het openbaar, noch tot het bijzonder onderwijs zal worden toegelaten, tenzij hij het door de wet gevorderde diploma van bekwaamheid en zedelijkheid kan overleggen.

8. Toezicht, dat bloot toezien is, kan natuurlijk niet voldoen. De Staat, die zijn beschermende hand over de zwakken en geringen heeft uit te strekken, behoort zich het recht toe te eigenen bijzondere scholen te sluiten, waai' zij in gebreke blijven de voor ons volk onmisbare kundigheden in te prenten. Opdat het staatstoezicht niet tot willekeur leide, behoort het

Sluiten