Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle gevoel heeft uitgebluscht, dan zult gij tot u zeiven zeggen: «Neen, d&t is onrecht, zoo kan het niet langer. Het is vruchteloos ziekten te genezen. De kunst is ziekten te voorkomen. Wat verlichting van druk, eenige geestelijke ontwikkeling, en wij zouden de helft van de ziekten en de helft van de kwalen van onze lijst kunnen schrappen. Weg met de drankjes! "Frissche lucht, goed voedsel en minder verdierlijkend werk, daar moeten we mee beginnen; zonder dat is heel onze geneeskunst huichelarij en bedrog».

Op den dag waarop gij dit zult zeggen, zult gij het socialisme verstaan. En dan zult gij behoefte gevoelen om het nog beter te verstaan, en als onbaatzuchtigheid geen zinledig woord voor u is, als gij de strenge induktieve methode der natuurwetenschap toepast bij uw studie van het sociale vraagstuk, dan zult gij u bij ons aansluiten en, evenals wij, werken aan de sociale revolutie.

Maar wellicht zult gij zeggen: «Weg met de praktijk; gelijk de sterrekundige, gelijk de ^scheikundige, willen wij ons wijden aan de zuivere wetenschap; die werpt altijd vruchten af, zij het dan ook slechts voor toekomstige geslachten».

Laat ons vóór alles goed verstaan wat gij zoekt in de wetenschap. Zou het alleen zijn het genot — ongetwijfeld edel en groot — hetwelk het naspeuren van de geheimen der natuur en de oefening onzer verstandelijke vermogens oplevert? In dat geval moet ik u vragen, waarin de geleerde, die uit zucht naar genot de wetenschap beoefent, verschilt van den dronkaard die ook alleen genot zoekt en dat vindt in den drank! Zeker de geleerde heeft beter bron van genot gekozen, omdat zijn genot levendiger, inniger en duurzamer is, maar dat is alles. De dronkaard en de geleerde hebben beiden een en hetzelfde zelfzuchtige doel: persoonlijk genot.

Maar neen, dit zelfzuchtig leven kunt gij niet begeeren. Door de beoefening der wetenschap wenscht gij te werken voor het menschelijk geslacht. Dit is bet ideaal dat u bij uw studie bezielt.

Schoon ideaal! En wie is er die dat ideaal niet een wijl

Sluiten