Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wie een leerstoel innamen. Die mannen toch „ moesten zich in allerlei bochten wringen, om de ketterjacht van predikanten en kerkeraden te ontkomen." Vermoedelijk valt in des Schr.'s oog hetzelfde licht, of beter: dezelfde schaduw, op de eenige Vrije Universiteit, die Nederland — hierin ook bij België ten achteren — tot dusverre telt '). En zoo

wijs afgebroken is in de Rijks-Universiteiten, gelijk die heden ten dage zijn geregeld, en weer is opgevat in de te Amsterdam gestichte Yrije Universiteit. Cf. daartoe o.'a. wat Dr. A. H. de Hartog vermeldt op bl. 25 en volgg. van zijne op 29 Januari II. uitgesproken rede: Het doel en de inrichting van Hospitiën.

Met de door den heer Teilegen genoemde „rechtzinnigheid" wordt blijkbaar bedoeld instemming met de leer van de Gereformeerde Kerken dezer landen. Soms schijnt men echter te vergeten, dat het begrip van rechtzinnigheid relatief van aard is. Wie orthodox is in de Gereformeerde Kerk, ware heterodox in de Kerk van Rome. En omgekeerd. Insgelijks kon, — gesteld eens, dat het niet tot de eigenaardigheden van de „liberale beginselen" behoorde, gelijk onlangs werd ontdekt, om eene nadere verklaring van dien term als grondslag der Liberale Unie ongeoorloofd te achten (Mr. Te 11egen, die zulk eene verklaring op bl. 212 — bl. 214 van zijn geschrift poogt te geven, behoort nog tot het ancien régime), en dat men er in wist te slagen om met eenige duidelijkheid aan te geven, waarin die beginselen bestaan, op den naam van rechtzinnig-liberaal aanspraak doen gelden, wie in dat credo zijne staatkundige overtuiging op alle hoofdpunten vond uitgesproken. Ook sprak de Arnhemsche Ct. reeds in haar nummer van 17 Januari 11. van eene „orthodox-liberale partij."

En werd eens bepaald, dat van de Rijks-Universiteiten als hoogleeraar zorgvuldig geweerd zou worden , wie al te zeer afweek van de leer der orthodoxe economen, dan konde zeker niet worden beweerd , dat de beteekenis van zoodanige bepaling geheel onbekend was.

') Deze Universiteit toch is gesticht door eene Yereeniging, wier statuten in art. 2 bepalen: „De Vereeniging staat voor alle onderwijs, dat in hare scholen gegeven wordt, geheel en uitsluitend op den grondslag der Gereformeerde beginselen, en erkent mitsdien als grondslag voor het onderwijs in de Godgeleerdheid de drie Formulieren van eenigheid, gelijk die in den jare 1619 door de Nationale Synode van Dordrecht voor de Nederlandsche Gereformeerde Kerken zijn vastgesteld, een zoodanig gezag daaraan hechtende, als genoemde Synode, blijkens hare eigene handelwijze en hare acten, aan de belijdenisschriften der Nederlandsche Gereformeerde Kerken heeft toegekend."

Sluiten