Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook deze school nog knelt, te bespreken zou zijn; doch we hopen en verwachten, dat haar einde nabij is.

Gij directeur en leeraren, die deze jeugdige planten zult kweeken, aanvaardt op den dag van heden een heerlijk, maar moeilijk werk. Ik behoef niet eene ijdele symboliek na te jagen, maar U slechts te wijzen op de volksaanschouwing, die aan de beeldspraak van het kweeken ten grondslag ligt. Maakt ze, door 's Heeren zegen, kwik, levendig, welig, tierig, deze planten aan uwe zorgen toevertrouwd. Laat ze wortelen in den vruchtbaren grond van Gods woord, doet ze ademen de lucht van kennis en wetenschap, snoeit ze door uwe tucht; haar regen en zonneschijn zij uwe vermaning en bemoediging, uw streng of blij gelaat, uw leer en voorbeeld. Kweeken eischt zorg, toewijding, liefde: plichtsbetrachting alleen is niet genoeg. Mogen uwe leerlingen ook dit van u leeren, door uw handelen en uw spreken, dat het een aangenaam en schoon werk is onderwijs te geven. Ge zult weten eenvoudig te zijn in alles, maar ook door diepe kennis en veel wetenschap te toonen, hen op een afstand te houden, voor wie dat noodig is, opdat geen dwaze ijdelheid, zelfverheffing en pedanterie deze aanstaande onderwijzers ontsiere. Veel wijsheid hebt gij noodig bij dat alles: Ge weet waar de bron van alle wijsheid te vinden is.

En Gij, kweekelingen dezer school, waardeert het voorrecht dat gij geniet; woekert met den tijd en de gaven U geschonken. Het is een heerlijk werk, waartoe Gij wenscht opgeleid te worden. Weet Ge wat Luther er van zegt? //En ik, wanneer ik het predikambt zou kunnen of moeten neerleggen, zoo zou ik geen ambt liever hebben, dan schoolmeester of onderwijzer der jeugd te zijn. Want ik weet, dat dit werk naast het predikambt het allernuttigste, grootste en beste is, ja ik weet nog niet eens, welk van die twee het beste is." //Er is evenveel in een stad aan een schoolmeester gelegen, als aan een predikant..... Men moet er echter niet op zien, hoe de wereld het loont, maar

Sluiten