Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rener volgen; de wereld wil ze niet kennen; ze zijn in hare oogen verachtelijke schepsels; dies worden ze overal tegengesproken ; dies hebben ze allerlei verdrukkingen te wachten; dies worden ze van allen gehaat, om diens Nazareners wil. Ziet, de Bijbel leert het, de ondervinding bevestigd het: kinderen Gods gehaat, kinderen des toorns geliefd bij de wereld. Twijfelt er maar niet aan; wilt gij dien weg op, om geheel en al uzelven te verliezen, en alleen te leunen en te steunen op de genade Gods in Christus en vrijmoedig uit te komen voor Zijnen naam, o! dan zult gij gehaat, veracht, bespot worden, zooals Paulus, die aller afschrapsel, aller uitvaagsel geworden was. Wel, dan zijn ze toch bitter te beklagen, die verachten, die bespotten, niet waar? Meent gij dat? o! dan deelt gij nog niet in het genot van dat kindschap, wanneer gij dat zeggen kunt. W ij willen te zamen eens nagaan, wie de man was, die zeggen mocht een kind van God te zijn, en onderzoeken of hij wel waarlijk zoo te beklagen was.

Johannes, de zoon van Zebedeüs, broeder van Jakobus, was geboren te Nazareth in Galilea en visscher van beroep. Doch van Christus geroepen zijnde, daar hij met zijnen vader en broeder bezig was de netten in 't schip te vermaken, zoo heeft hij het schip en zijnen vader verlaten en is met zijnen broeder Jezus nagevolgd. Hij is van den Heere onderwezen geworden in de kennis der Waarheid en was de discipel, die Jezus lief had. Wij zien die voorliefde van den Heere tot Zijnen jonger m verschillende omstandigheden; wij lezen, dat hij aanlag in den schoot des Heeren, alsmede dat hij Hem vergezelde op den heilw bcrr, bij de opwekking van het dochtertje van Jaïrus en ten laatste in den hof van Gethsemané. Ook was hij tegenwoordig, toen de groote Lijder voor het Sanhedrin terecht stond; hij bespiedde de valsche beschuldig, het scheuren van de kleederen des Hoogepriesters en tevens de

Sluiten