Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vit des menschen harte weg. opdat ze niet zouden gelooven en zalig worden; dit Jezus zeide: „de Satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe." Wij zien het dal de duivel in het hart van Judas gegeven heeft, dat hij Jezus verraden zou. En Petrus zegt: „Waarom heeft de Satan uw hart vervuld?" en Paulus: „O! gij kind des duivels'', tot Elymas de toovenaar, en tot de Corinthiêrs: ,opdat de Satan over ons geen voordeel krijge, want zijne gedachten zijn ons niet onbekenden verder: .„want de Satan zelve verandert zich in een en engel des lichts."

Doch waartoe meer ? Nog menige bewijsplaats zouden we kunnen aanwijzen, om te overtuigen van het bestaan en de macht van dat booze wezen. Eerst vangt hij aan, om den mensch te bewijzen, dat de Bijbel niet Gods Woord is; dat de brieven der apostelen gewoone Zendbrieven zijn, evenals ook nog een leeraar schrijven kon aan een vorige gemeente; dat, indien het waar was, dat de gansche Bijbel Gods Woord was, Paulus dan wel niet zou geschreven hebben over zijnen reismantel, die hij te Troas had achtergelaten, daar dit toch wel geene Goddelijke zaken zijn." En wanneer hij dan, zich veranderd hebbende in een engel des lichts, u hiervan overtuigd heeft. o! dan heeft hij reeds bres in de vesting uwer ziele geschoten; dan kan hij gemakkelijk daar binnen komen zonder tegenweer; dan begint hij zijne redeneeringen te vervolgen en wanneer gij leest of nadenkt over God en Goddelijke zaken, dan fluistert hij utoe: Dat kunt gij immers wel beter begrijpen; gij zjjt immers van Gods geslachte ? Zoudt gij gelooven wat gij niet begrijpen kunt ? Wees toch zoo dwaas niet; hoe kan één drie en drie één zijn? Hoe kan Hij, Die de liefde zelve is, toornig zijn? Hoe zoudt gij God tot een barbaar willen maken dooor menschen te scheppen en ze dan te doen verloren gaan? en dan nog wel voor eeuwig. Geloof toch niet aan de eeuwigheid der straf. Wat bekommert

Sluiten