Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 25 )

Hy keek my zeer fterk aan, en dit mogt hy waarlyk wel doen, want ik maakte eene zeer zonderlinge vertooning, en zag 'er heel misfe*

lyk uit! de hairen zwierden rondom myn

ooren, ik had myne halve ronde nagt-

muts op, zoo als gewoonlyk, en myn oud ge* fpïkkeld Jak was flordig vast gefpeld.

Hy bragt geen gczelfchap met zich, waarover ik my zeer verheugde; want ik was voor den Heer Branville alleen befchaamd genoeg wegens myne boersheid, Hy maakte my vervolgens een vriendelyk compliment over myn dichrftuk enz, en fprak met my over de geleerde taaien. Hy vroeg my, of ik wel ooit Ovidius

gelezen had ? En, hy wilde my gaarne

eenige nieuwe boeken leenen, —- Was dir niet vriendelyk?

Ik liet hem onze tuin zien, en myne geheele verzameling van tulpen en angelieren; maar, wat wierd ik verlegen, Lucia, toen hy een hairlok van my in zyn hand nam, en my zeide, dat de Juffers te I onden nog wel wat zouden willen geven, indien zy 'er maar één zoo bezaten; doch dat ik zelve de eigenlyke waarde daarvan niet fcheen te kennen. Ik bloosde, doch antwoordde hem van pas,

fchoon

Sluiten