Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(31 )

dat, als 'er van Homerus, Firgiïius, of vaneen ander uitmuntend Schryver gefprooken wordt, zoo veel als eene verrukking van zinnen krygt, waarlyk zeer geleerd.

„ Wel ƒ' zeide de Baron, „ gy zult my nimmer doen gelooven, dat uw Dochter daarmede haar fmaak eerder en beter vormen zal, dan door het lezen van onze heden<}aagfche Dichters , en andere fraaije fchrifxen in de Engelfche taal. Ik ben 'er in 't geheel niet voor, myn Vriend, om haar eene ongepaste letter-oeffenïng aan te pryzen: neea, ik zou voor de geheele Waereld niet begeeren, dat zy een bedorven fmaak had ; maar, wy hebben immers een groot aantal van fchoone kleine gefchied verhaalen, die haar ftyl zouden kunnen vormen, en die haar een foort van — hoe zal ik het noemen — Sentimenteek befchaafdheid zouden geven. — Neen; ik moet u rond uit verklaaren, dat ik, als zy myn Dochter was, haar geest nu en dan zou vermaaken, met zoo een of ander klein aartig ftuk, zoo als wy 'er thans veele hebben.— Ik heb onlangs zoo ik meen deEkïfavanRousfeau, en eenige weinige anderen v?,n dat foort gekregen, die allen ongemeen fchoon, en met yjel vernuft gefchreven zyn — Fanny, gy moet

eens

Sluiten