Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5» SPOOK-

duister zomwylen verborgen, om hunne me, deleerliagen, welken- zomwylen nog laat op de plaats gingen, eenen trek tc fpelen. Hy was nauwlyks een endwegs op de plaats gekomen , of iets nam hem de witte flaapmuts van het hoofd, en wierp aie op den grond. Dit verdroot hem; hy fchold den vermeenden, in het duister niet zïgtbaaren medeleerling, cn verzogt zulke fpotterny te ftaken; tevens dreigende, dat hy met zynen {tok rondom zig heen zou Haan, zodra men hem nog eens op die wyze te na kwam.

Ondertusfehen zogt by zyne muts,zette die weder Op en ging verder. Maar by had nauWJyks vier fchteden gedsan, of men rukte voor de tweedemaal hem de muts 'van het hoofd, en wierp dezelve op-den grond. Op hetzelfde ©ogenblik deed hy zyne bedreiging geftand en floeg met zynen ftok wakker om zig heen; doch trof tot zyne groote verwondering niemand , fchoon hy gemeend had, dat het hem met de vaardigheid, waarmede by zynen ftok zwaaide, in het geheel niet kon misfen, of hy moest den fpotvogel treffen. Hy ftond

Sluiten