Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 spook-

De vreemde. Kent gy ray niet, Mattheusl

L... .. ook nu aan de P&m zynen grootvader herkende.-) 6 Ja, ik heb u terftond herkend i - — lk kenne o zeer goed l — — Wat begeert gy dat ik voor u verrichten zal? De vreemae. Kent gy my indedaad? L. Ja» gy zy£ ™yn overleden grootvader ; — gy zyt zyn geest! He vreemde, (Jagchende.) Ik ben geen van beiden, doch u even zoo na beitaande.. Ik ben uws grootvaders lyflyke broeder, en hem in geftalte, gelaat en fpraak zóó gelyk, dat zelfs uwe overige bloedverwanten -mEg'f verfchrikten toen ik daar aankwam., Allen verzogten my, dat ik op myne tegenwoordige reis u zoude bezoeken, en verheugden zich reeds m voorraad over den indruk, dien myne tegenwoordigheid op u zou maaken. Ik zou nog langer gezwegen hebben, ind,en uwe ontfteltenis en de bleekheid van uw celaat my niet duidelyk verraden hadB den,

Sluiten