Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U SPOOK-

c!e Pruisfifche lyf- carabiniers, keerde in den E0mer van het jaar 1795 van zyn landgoed I ïfilberg by ILuppin, te viervoet paar /cfltbenow te rug. Zyn weg lag door Fr'tfack. Het was middennagt, toen by op de plaats aankwam, alwaar, vólgens het zeggen, de vermoorde Jodin fpookend waarde.

Dit volksgerttgt — dus verhaalt de heef v ow z ie ten — was my bekend; en hoe. \vel ik aan fprookjes van dezen aart nimmer geloof heb gegeven, zoo hield echter de ge. dagte daar aan my dezen nagt — ik geloof vit verveeling — nieer dan ooit bezig, plotslyk zag ik nevens my eene witte, reusaguge verfchyning. Ik ve.fchrikte heevig, en de zyd-fprong, dien myn anders niet féWgtig paard met my deed, verzekerde my, dat hetzelve insgelyks iets buitengewoons moest gezien hebben. Ik weet niet, of het onvor>vagt gezigt van het gedrocht zelf* , of wel de fprong van het paard my het bloed naar het 'hoofd deed ftygen; het is althans zeker, dat ik my in geen aerusten toeftand bevond* Ik gevoelde da waarheidi van lessinc's

aan-

Sluiten