Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

peter. Dat geloof ik, maar grootmoedes ligt daar boven op.

De oude man meende dat peter veelligt. nog flaap in zyne oogen , en dus niet wél gezien had ; doch peter verzekerde oprecht, dat hy reeds lang uitgeflaapen, en de fpoo* kende grootmoeder werklyk gezien en zelfs gerooken had. Intusfchen had de kleine fhoepachtige ckrlstiaan, peter's broeder^ die niets van het voorgevallene wist , met genoegen bemerkt > dat de deur der kistenkarner, (welke hy echter liever de frultkamer noemde,) open ftond; dewyl zyn broeder-in den haast cn angst vergeeten had dezelve weder te fluiten. Met een fnap was hy bin>§ nen , om blindelings een paar gedroogde pruimen uit de hem wTél bekende doodkist te. neemen; doch, o wee ! hy vatte, in plaats van fruit, de yskoude grootmoeder. Hy be%on vreeslyk te fchrecuwen, cn vloog naar zynen grootvader, die hem reeds te gemoet kwam , cn van alle de klanken , welken de angst hem uieperstte, niets anders verftond,. dan de. woorden: „ ach , grootmoe-*

Sluiten