Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. IJ?

onftuimig was. Op deze legden nu alle twaalf de bezweerers te gelyk hunne heilige handen, terwyl zy zich op de zedenlooste wyze van de eene zyde op de andere wierp, en zich kromde als een worm.

Het aitfpreeken van het ban- of uitdryvingfurmulier ging nu over in een dof gemurmel, en werd, ouder het aanhoudend befprengen met wy water, fteeds ernftiger herhaald. Een zoo hardnekkigen en langduurigen aanval was dus niet langer tegenfeand te bieden. De commandant der duivelfche vesting, hoewel hy nog tot over de ooren verfchanstwas,fcheen , even als die basfa in Belgrado op den dag zyner capitulatie, den baard te brandeisen — hy legde de wapens neder. „Si! fi ! — riep eindelyk de bezetene — „ vogllo „ andare ! " (ja, ja ! ik zal wyken !)

Met deze woorden bleef zy als dood liggen. ^ Op het oogenblik werd van alle kanten een algemeen triumfgefchrei aangeheven. Men wenschtc elkander geluk van den duivel, overweldigd te hebben, en de overwin- II 5 naars .

Sluiten