Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5o )

de op heeft, heb ik nog geene trotsheid in haai kunnen befpeuren, daar de Heer Barlow van praatte; maar misfchien is dat alleen ten aanzien van haar fmaak en geleerdheid. Zy is wonderbaarlyk gemeenzaam met Gay, Pope,Swift, en al de vernuften van dien tyd. Zy praat van Prior, of hy haar tafelvriend was, en houdt briefwisfeling met zeer groote mannen, gelyk zy my deze en geene brieven reeds heeft laten zien.

16" van September. Ik ben hier nu reeds een groote veertien dagen geweest, en kan gerustelykzeggen,dathet my van dag tot dag beter gevalt. Ongemeen voordeelig voor my is het gebruik van zulk eene keurige bibliotheek, als hier is, terwyl zy alle de beroemde Schryvers bevat. Maar tot myn groote verwondering zyn 'er een heel deel Sroote folianten met oude romans, zoo als Cleiia, Cafandra, Cleopatra en de Urania van de Gravin de Montgomery, in welke laatfte ik nog drie veld-zangen vond, door Mevrouw Z^/wood zelve gemaakt, namelyk de Meineedige Minnaar, het Verlaten Meisje, en de Verbroken Gelofte. :— Zy zyn allen in een zeer

tederen en klaagenden toon gefchreven; zoo

dat

Sluiten